18, 19 en 20 March 2025 | Evenementenhal Gorinchem

Location: Stedelijk Watertheater

Slim waterbeheer en klimaatadaptatie

Meten is weten, toch?! In de laatste jaren zijn er diverse Internet of Things (IoT) initiatieven ontstaan om assets op afstand te kunnen monitoren en te kunnen beheren. Dit is bij uitstek een uitkomst wanneer nagedacht dient te worden over het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte. Aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden willen we hierin laten zien wat er (on)mogelijk is en waarom? Vragen of ideeën over dit onderwerp! Kom dan zeker naar deze sessie om u te laten inspireren!

Groen parkeren onderbouwd, groen parkeren als krachtige klimaatmaatregel

Voor alle gemeenten is klimaatadaptatie aan de orde van de dag. Groen parkeren is een zeer krachtige klimaatmaatregel. De keuze voor groen parkeren is echter zoveel makkelijker als je die keuze met kennis kunt onderbouwen! In deze lezing bespreken we de uitkomsten van de recente infiltratietesten van Park Positive® en laten we zien hoe je …

Groen parkeren onderbouwd, groen parkeren als krachtige klimaatmaatregel Read More »

Data-gestuurd onderhoud in riolering

In Nederland wordt al decennia lang preventief en correctief onderhoud aan de riolering uitgevoerd. Bij dit onderhoud wordt data verzameld. In de presentatie neemt Martin Nederlof jullie mee hoe je deze verzamelde data kan gebruiken bij het samenstellen van nieuwe onderhoudsprojecten. Door gebruik van te maken van data is het mogelijk de onderhoudsprojecten zo samen …

Data-gestuurd onderhoud in riolering Read More »

Het mooiste en grootste Nederlandse nieuwe sanitatieproject staat in Zweden

Ontdek het onverschrokken verhaal van Helsingborg’s wijk Oceanhamnen en de eigen hergebruiksinstallatie Recolab. In dit prachtige project worden grondstoffen, energie en water herwonnen in een inspirerend gebouw. Met moed, overtuiging en technische expertise brengen de Zweden een voorbeeld van optimaal gebruik van stedelijk afval(water) naar voren, waar Nederland van kan leren. Focus op het behandelen …

Het mooiste en grootste Nederlandse nieuwe sanitatieproject staat in Zweden Read More »

Waterhergebruik voor de papierindustrie: lessen en uitdagingen

Industriewater Eerbeek (IWE) behandelt het afvalwater van 3 papier- en kartonfabrieken in Eerbeek en omgeving. Momenteel wordt water opgepompt uit de bodem van de Veluwe wat bijdraagt aan de verdroging van de regio. IWE wil de onttrekking van grondwater volledig beëindigen, waardoor volledige hergebruik nodig is. De beoogde zero liquid discharge – oplossing voor water …

Waterhergebruik voor de papierindustrie: lessen en uitdagingen Read More »

Veilig water voor hergebruik met behulp van NaNoX

Duik in de wereld van veilig en duurzaam waterhergebruik met NaNoX. Ontdek hoe nanofiltratie van NX Filtration, gevolgd door geavanceerde oxidatie door Van Remmen en geïntegreerd tot een operationeel systeem door Jotem, stedelijk water lokaal houdt en hergebruikt op Lelystad Airport. Verwijdering van organische microverontreinigingen staat centraal. Deze lezing is een must voor waterschappen, gemeenten, …

Veilig water voor hergebruik met behulp van NaNoX Read More »

Lost slim bergen en hergebruiken van regenwater het drinkwaterprobleem op?

Voor de Gemeente Rijswijk onderzoeken we of met het bergen van hemelwater verschillende beleidsdoelen en ambities worden bereikt. Zowel voor het beperken van de piekafvoer bij hevige neerslag als voor het verminderen van drinkwatergebruik. De resultaten van het onderzoek gebruiken we voor de ontwikkeling van een hemelwateropvangsysteem in een nieuwbouwwijk. 

Wat betekent de Europese richtlijn behandeling afvalwater voor uw werk in de gemeente?

Een herziene Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (UWWTD) is in de maak. Wat gaat deze nieuwe richtlijn betekenen voor het stedelijk waterbeheer? Welke stappen zijn belangrijk om aan de nieuwe, strengere eisen te kunnen voldoen? Op verzoek van de VNG heeft Stichting RIONED wijzigingsvoorstellen gedaan om de nieuwe UWWTD aan te laten sluiten op de Nederlandse …

Wat betekent de Europese richtlijn behandeling afvalwater voor uw werk in de gemeente? Read More »

Praktische verbinding in circulaire gemalen

Circulariteit betekent samenwerken en samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van circulaire gemalen. We verbinden gemeenten en waterschappen met leveranciers en experts die circulaire oplossingen kunnen bieden. Samen bouwen aan een schonere, groenere toekomst.

Opkomende en verborgen stoffen

Wereldwijd worden steeds meer chemische stoffen geproduceerd en gebruikt. Het wordt steeds lastiger en onoverzichtelijk om deze stoffen te meten en zien waar maatregelen nodig zijn. In deze presentatie geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van lastig te verwijderen stoffen, zoals medicijnresten, antibiotica of gewasbeschermingsmiddelen. Met bewezen technieken is het …

Opkomende en verborgen stoffen Read More »

Minisymposium Deel 1: Mijn Stad Klimaatbestendig – van initiatief tot realisatie

De effecten van klimaatverandering zijn steeds beter zichtbaar. Droge, warme zomers en natte, zachte, winters beginnen de standaard te worden. Om ons aan te passen aan het veranderende klimaat en in te spelen op de uitdagingen in onze openbare ruimte, bundelen Van Gelder, TAUW, Wavin, Mijn Waterfabriek en de Donker Groep kennis binnen het samenwerkingsverband …

Minisymposium Deel 1: Mijn Stad Klimaatbestendig – van initiatief tot realisatie Read More »

Circulair watergebruik met helofytenfilters

Gezuiverd huishoudelijk afvalwater kan als alternatieve waterbron dienen om het verbruik van drinkwater te reduceren. Zowel op wijkniveau als op kleinere schaal (appartementen, kantoren, hotels, campings) kunnen helofytenfilters hieraan een bijdrage leveren, zowel in een landelijke als in een stedelijke omgeving. Praktijkvoorbeelden uit Nederland en België maken deze innovatie inzichtelijk.

PHA2USE: van afvalwater naar de natuurlijke plasticvervanger Caleyda

Waterschap Brabantse Delta is één van de initiatiefnemers van het project PHA2USE, het project om een natuurlijke plasticvervanger te produceren uit afvalwater. Het hieruit ontstane product draagt de naam Caleyda. Deze samenwerking tussen vijf waterschappen, energie- en afvalbedrijf HVC, technologiebedrijf Paques Biomaterials en STOWA toont de innovatieve kracht van de waterschappen. Na een eerste succesvolle …

PHA2USE: van afvalwater naar de natuurlijke plasticvervanger Caleyda Read More »

How to reduce RWZI N2O emissions by up to 90% using DNA and Real time control?

The Dutch government is planning to invest to help RWZI reducing their N2O emissions. Come and discover some recent results showing how by harnessing the power of DNA analyses and digital technology, N2O emissions can be reduced by up to 90%. This groundbreaking method could revolutionise the way we approach wastewater management, ensuring a cleaner …

How to reduce RWZI N2O emissions by up to 90% using DNA and Real time control? Read More »

Gecombineerde Nanofiltratie en UV-Oxidatie voor herbruikbaar water van drinkwaterkwaliteit

Van Remmen’s Advanox-reactor en NX-Filtration’s DNF-membraan vormen samen een geavanceerde waterzuiveringstechnologie voor stedelijke gebieden. Met UV geavanceerde oxidatie en directe nanofiltratie verwijderen ze >90% van microverontreinigingen, terwijl de DNF-membranen UVC-absorberende stoffen elimineren met hoge impact op efficiency. Het resulterende water, voldoet aan Nederlandse drinkwaterstandaarden, is herbruikbaar en bevat geen bromaat.Deze innovatieve combinatie biedt stedelijke waterzuivering …

Gecombineerde Nanofiltratie en UV-Oxidatie voor herbruikbaar water van drinkwaterkwaliteit Read More »

Geen groen zonder blauw, de veranderende rol van water in de stad

Om steden leefbaar te houden in een veranderend klimaat is groen onontbeerlijk. Dat groen levert echter alleen ecosysteemdiensten als het goed van water is voorzien. Maar waar halen we dat water vandaan in tijden van droogte? Aan de hand van klimaatadaptieve voorbeelden gaan we nader in op de waterafhankelijkheid van stedelijk groen voor koeling, de …

Geen groen zonder blauw, de veranderende rol van water in de stad Read More »

Minisymposium Deel 3: De positieve impact van de veiligheidscultuurladder (SCL) op assetmanagement

Kan een trede van de veiligheidscultuurladder voorspellen hoe veiligheid tijdens renovatie, beheer en onderhoud is georganiseerd? En is veiligheid op dit gebied alleen een taak van de aannemer? Welke taak heeft de opdrachtgever of asset eigenaar in het creëren en faciliteren van een veilige werkplek tijdens renovatie, beheer en onderhoud? Welke rol speelt het V&G …

Minisymposium Deel 3: De positieve impact van de veiligheidscultuurladder (SCL) op assetmanagement Read More »

Minisymposium Deel 1: Assetmanagement en inspectie kunstwerken voor waterpeilregulering

Wat is assetmanagement en wat verstaan we onder kunstwerken? Wat is het belang van assetmanagement in de waterketen en dan specifiek voor peil- en debietregulering? Waarom moeten we inspecteren en welk inzicht willen we daarmee verkrijgen? Hoe en waar leggen we dat vast en is het vastleggen dan boerenverstand of toch wetenschap? Zo maar wat …

Minisymposium Deel 1: Assetmanagement en inspectie kunstwerken voor waterpeilregulering Read More »

Safety factor helpt bij risico-gestuurd asset management pers- en drinkwaterleidingen

Het interpreteren van leidingconditiedata is complex en kan niet zonder omgevingsfactoren gezien worden. In samenwerking met KWR heeft Acquaint een standaard ontwikkeld om conditiedata om te zetten in een faalkans. Deze safety factor vergelijkt de theoretische buissterkte op basis van de inspectie met de krachten die erop worden uitgevoerd en wordt nu standaard inzichtelijk gemaakt …

Safety factor helpt bij risico-gestuurd asset management pers- en drinkwaterleidingen Read More »

Duurzaam water bergen. Hoe doen we dit?

In Nederland werken we toe naar een circulaire economie in 2050. Hierin staat het hergebruik van materialen, herbestemmen van producten en besparen van grondstoffen centraal. De Nederlandse overheid heeft naast deze ambities eveneens doelstellingen geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering (zowel stedelijk als landelijk) de komende jaren zo veel mogelijk te beperken. Eén van de …

Duurzaam water bergen. Hoe doen we dit? Read More »

Industrie moet aan de bak

Veel industriële bedrijven lozen hun afvalwater op de riolering, waarna een rioolwaterzuivering van een waterschap dit zuivert. Om de KRW-doelen te halen, moet het afvalwater aan strengere eisen gaan voldoen. Dit geeft extra druk op de waterschappen om naast de al verouderde en overbelaste rioolwaterzuiveringsinstallaties de zuiveringscapaciteit op niveau te krijgen. Die zuiveringsinstallaties kunnen op …

Industrie moet aan de bak Read More »

Minisymposium Deel 3: De positieve impact van de veiligheidscultuurladder (SCL) op assetmanagement

Kan een trede van de veiligheidscultuurladder voorspellen hoe veiligheid tijdens renovatie, beheer en onderhoud is georganiseerd? Is veiligheid tijdens renovatie, beheer en onderhoud alleen een taak van de aannemer? En welke taak heeft de opdrachtgever of asset eigenaar in het creëren en faciliteren van een veilige werkplek tijdens renovatie, beheer en onderhoud. Welke rol speelt …

Minisymposium Deel 3: De positieve impact van de veiligheidscultuurladder (SCL) op assetmanagement Read More »

Scroll to Top