De Aquanoom

Waterkwaliteitstoets

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beschrijving

De waterkwaliteit van de grote oppervlaktewateren in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd; de kleinere wateren (in totaal een veel groter oppervlak) is er echter niet veel beter op geworden. Om de waterkwaliteit van deze overige wateren tegen geringe kosten in kaart te kunnen brengen, hebben wij de Waterkwaliteitstoets (WKT) ontwikkeld. Door middel van een laagdrempelige soorteninventarisatie wordt in gemeentelijk water aanwezige flora en fauna onderzocht, waarbij wordt gekeken naar de watervegetatie, macrofauna en vis én fysisch-chemische parameters worden bemonsterd. De verkregen data wordt beoordeeld conform de Waterkwaliteitstoets. De toetsresultaten (Ecologische Kwaliteitsratio’s (EKR-score)) geven niet alleen inzicht in de waterkwaliteit, maar brengen ook in kaart hoe deze zich verhoudt tot de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2027 moeten de wateren die in de KRW zijn aangewezen als waterlichamen immers voldoen aan de door Europa vastgestelde eisen.

Door de Omgevingswet zijn beheerders van overige wateren per 1 januari 2024 verplicht te voorkomen dat overig water de waterkwaliteit van de waterlichamen verslechtert. Dit betekent dat zij moeten vaststellen wat de waterkwaliteit van hun oppervlaktewater is. Onze Waterkwaliteitstoets is hiervoor een zeer geschikt instrument. Bovendien geeft de toets niet alleen inzicht in de kwaliteit van het water, maar geeft het aan de hand van de ecologische sleutelfactoren (ESF), zoals beschreven door de Stowa, direct inzicht in welke maatregelen kunnen worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top