Programma

Kennisprogramma Aqua Nederland 2023

Aqua Nederland 2023 is een kennisprogramma dat is verdeeld over twee theaters: Watertheater en Stedelijk Watertheater. Het doel van het programma is om kennis over water vrij toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het behandelt onderwerpen als klimaatverandering, waterbeheer en duurzame ontwikkeling. Het programma bestaat uit lezingen, workshops, debatten en andere activiteiten gerelateerd aan de vier waterpijlers: drinkwater, proceswater, afvalwater en stedelijk water & rioolbeheer. Met dit kennisprogramma hoopt Aqua Nederland een uitgebreid netwerk te creëren van mensen die zich met passie inzetten voor het behoud van onze watervoorraden voor toekomstige generaties.

Dinsdag 21 maart

Watertheater | Proceswater Dinsdag

Spreker: Gilles C. van Zweeden, Manager

Omschrijving: Een ongeluk ligt in een klein hoekje. Hoe kun je een veiligheidsincident voorkomen. Beter voorkomen dan een boete van de Arbeidsinspectie.

Sprekers: dr.ir. Nienke Koeman, Onderzoeker, KWR
Chris Dotremont, PhD Senior Research Specialist, Membrane Technology, FrieslandCampina Innovation Centre

Omschrijving: Het grondwater in Nederland staat onder druk, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. In verschillende delen van Nederland speelt verdroging of juist verdroging verzilting van de ondergrond. Drinkwaterbedrijven, landbouw en industrie concurreren met elkaar om het beschikbare water, terwijl de watervraag blijft groeien.
Met het project ‘Vermindering druk grondwater door waterhergebruik van zuivel naar landbouw’ willen waterbedrijven en waterschappen de transitie naar een klimaatrobuust watersysteem versnellen en nadelige effecten van droogte voorkomen. Ook leden van zuivelcoöperaties hebben te maken met verdroging, terwijl zuivelfabrieken veel afvalwater produceren. Het hergebruik van industrieel restwater van zuivelfabrieken is zowel bij verdroging als bij verzilting een oplossing voor het tegengaan van druk op het grondwater. Zo blijven grondwatervoorraden beschikbaar voor drinkwaterproductie, terwijl het hergebruik van industrieel restwater de landbouw voorziet van een waterstroom.
Deze sessie is mede tot stand gekomen vanuit het onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, het Vlaamse De Watergroep, Vewin en KWR.

Doelgroep: Voor de gehele industrie, alle sectoren hebben wel te maken met water. Bij voorkeur de beslissers/QHSE-managers.

Spreker: Janneke Dickhout, Docent-Onderzoeker

CEW Centre of Expertise Water Technology - Janneke Dickhout

Omschrijving: Het Europese consortium Agro2Cicular werkt aan volledig circulair gebruik van reststoffen in de agrofoodsector, waaronder multilayer plastics. Het voorkomen van microplastics in afvalwater van deze sector is van groot belang. CEW richt zich op identificatie en verwijdering van deze microplastics.

Doelgroep: Land- en tuinbouwsector, voedselverwerkende bedrijven (vooral groente en fruit), plastic- en/of verpakkingsrecyclingbedrijven en technologieontwikkelaars en beleidsmakers.

Spreker: Michiel van der Meer, Consultant Watermanagement

Omschrijving: Droogte, het gebrek aan (schoon) drinkwater, klimaatverandering en strenge waterkwaliteitseisen maken het maatschappelijk belang van water steeds vaker zichtbaar. De trends en ontwikkeling binnen het thema water zijn duidelijk: Er is nu actie nodig! Iedereen zal een steentje bij moeten dragen aan de watertransitie en de industrie kan hierbij voorop lopen. Maar hoe? Waar moet ik beginnen als bedrijf? Er zijn verschillende tools beschikbaar en maatregelen of actieplannen te verzinnen die je in kunt zetten om vandaag nog van start te gaan. Dit gaat van klein naar groot, van het plukken van laaghangend fruit tot grootschalige investeringen en/of van een risico-benadering tot het verzilveren van kansen. Aan de hand van de trends en ontwikkelingen, een uitgebreide toolbox voor een actieplan op maat en voorbeelden uit de praktijk hoop ik je voldoende inspiratie te geven om het heft in eigen hand te nemen en na de Aqua-beurs gelijk te beginnen met het optimaliseren van je waterbalans. Daarmee wordt de impact verlaagd op enerzijds de omgeving en het watersysteem, anderzijds het risicoprofiel van de bedrijfsvoering als 1 van de belangrijkste grondstoffen in het proces wegvalt: water. 

Spreker: Willem de Vries, Managing Partner

Omschrijving: Weet jij waar je klant van wakker ligt? En weet je waarover dan? Waardoor je weet welke oplossing je moet bieden. Zodat je klant niet meer wakker hoeft te liggen. Willem voert je mee in de wereld van marketing in een (technische) B2B omgeving en hoe jij je klant nog beter kan bedienen.

Spreker: Basja Jantowski – Senior Consultant and Project Manager

Omschrijving:De uitstoot van de broeikasgassen lachgas (N2O), en methaan (CH4) worden een steeds groter deel van de CO2-voetafdruk van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het onderzoek van onder meer Royal HaskoningDHV geeft duidelijke richtingen voor het mitigeren van de uitstoot van deze broeikasgassen.

Doelgroep: Industriële bedrijven

Spreker: Luuk de Waal MSc, Onderzoeker

Omschrijving: Behandeling van grond- of oppervlaktewater brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Vaak is de kwaliteit van het geproduceerde water van belang voor het proces.
Wist je bijvoorbeeld dat je typische reststromen kunt inzetten om fosfaat uit oppervlaktewater te verwijderen, syngas kunt produceren uit laagwaardige reststromen en brak grondwater met zero liquid discharge kunt behandelen?
Voor de typische restromen moet echter wel een afzetmarkt beschikbaar zijn. KWR en de watersector onderzoeken binnen de programma’s TKI Watertechnologie en Water in de Circulaire Economie (WiCE) welke mogelijkheden er zijn voor waterhergebruik en reststroomvalorisatie. Door de opties in kaart te brengen zal er in de toekomst een afzetmogelijkheid zijn voor reststromen, kunnen bedrijven voldoen aan circulaire ambities en neemt de bedrijfszekerheid toe.

Spreker: dr. ing. Leo van Ruijven MSc, Principal Systems Engineer

Omschrijving: Voor de nieuwe PALLAS medische isotopen reactor in Petten is een Common Data Environment (CDE) ontwikkelt op basis van open standaarden. De CDE fungeert als een Single Source of Truth tijdens de ontwikkeling, bouw en operatie van de PALLAS reactor. Voor de integratie van alle discipline georiënteerde informatie stromen is een z.g. “carwash voor data” ontwikkelt.

Doelgroep: informatie-, configuratie- en assetmanagers

Spreker: Luc Verhees, adviseur stikstofdepositie en luchtkwaliteit

Symp. Waterzuiveringen - Luc Verhees

Omschrijving: De huidige gebrekkige aanpak van de stikstofcrisis door het kabinet leidt ertoe dat vrijwel alle projecten, plannen en activiteiten momenteel te maken krijgen met ten minste een hogere onderzoekslast. In veel gevallen kan voor een project of activiteit niet zomaar een vergunning afgegeven worden, ook niet bij een zeer beperkte toename in stikstofdepositie. Sommige projecten komen on hold te staan of kunnen helemaal niet meer doorgaan. Nadat op 2 november 2022 de Raad van State, in het kader van de Porthos zaak, een streep zette door de zogenaamde bouwvrijstelling is stikstofdepositie een nog grotere hobbel geworden in de realisatie van plannen en projecten. Ook zo ongeveer de hele waterketen loopt hier tegenaan. In de presentatie van Luc Verhees (TAUW) wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond van stikstofproblematiek. De focus gaat daarna snel richting specifieke oplossingsrichtingen, zoals onder andere verduurzaming, waardoor de haalbaarheid van projecten toeneemt. 

Doelgroep: aannemers, ontwikkelaars, bevoegd gezag

Spreker: Léon Verhaegen, senior projectleider, Waterschapsbedrijf Limburg, Peter Withagen, manager watermarkt | automatisering & informatisering, Croonwolter&dros BV

Symp. Waterzuiveringen - Waterschapsbedrijf Limburg - Leon Verhagen

Symp. Waterzuiveringen - Croonwolter&dros - Peter WithagenOmschrijving: Hoe houd je voor 17 RWZI’s technologische vooruitgang zoals koppeling met een big dataplatform en integratie van 400 gemeentelijke gemalen op gang en verbeter je gelijktijdig beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid? Leon Verhaegen van Waterschapbedrijf Limburg en Peter Withagen van Croonwolter&dros lichten graag toe aan de hand van het praktijkvoorbeeld WAUTER-3.

Doelgroep: Ieder die interesse heeft in digitale vooruitgang

Sprekers: Henri van de Kolk, Projectmanager Waterschap Vallei & Veluwe, Edward Meijer, Projectmanager TAUW & Henk Wim de Mooij Technisch manager Sweco

Omschrijving: Waterschap Vallei & Veluwe heeft doelen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, grondstoffen terug te winnen, schoner effluentwater te lozen en de eigen energievoorziening te verduurzamen. Een eerste grote stap is het centraal rioolslib vergisten. Hiertoe wordt de slibvergisting op RWZI Ede vernieuwd en vergroot en wordt ook slib van de RWZI’s Veenendaal, Renkum, Woudenberg en Bennekom op RWZI Ede verwerkt. De biogasproductie zal toenemen en ook worden omgezet in Groengas. Het ontwerp dat TAUW en Sweco hiervoor gezamenlijk gemaakt hebben, lichten we toe.

Doelgroep: Aannemers afvalwatertechniek, ingenieursbureaus en waterschappen 

Sprekers: Thijs van de Wouw, Projectmanager, Sweco Nederland en Marcel Middeldorp, Projectleider, Chemours

Moderator: André Mepschen, Business Development

Omschrijving: Technisch gezien is industriële waterbehandeling en -besparing geen enkel probleem, technieken te over. Maar welke noodzaak is er? Hoe kom ik als niet-waterexpert bij mijn uiteindelijke doel? Welke uitdagingen kom ik onderweg tegen? Eén ding kan in ieder geval geconcludeerd worden, de watervoorziening in Nederland staat onder druk en de regelgeving voor het lozen op het oppervlaktewater wordt strikter. Bezig zijn met de juiste stappen binnen de fabriek zal doen voorkomen dat de kosten in de toekomst toenemen of nog erger, de fabriek stil komt te liggen.

Spreker: Azzuro B.V.: Erik Schut, Sales Manager

Omschrijving: In een korte reis door de evolutie van Biologische Luchtbehandeling systemen laten we zien dat “Verblijftijd” ondergeschikt aan de selectie van het Bio Drager Materiaal. Van een Black Box approach naar een volledig ontwerp met voorspelbare garanties, hogere efficiëntie en een kleinere footprint.

Doelgroep: Bedrijven met conventionele luchtbehandeling systemen zoals Compost Filters, Thermal Oxidizers, Chemische Scrubbers etc. en/of geurproblematiek

Spreker: VDH watertechnology bv: Joost Edens, Business Developer

Omschrijving: Verversing van proceswater vraagt naast het water zelf ook chemicaliën, energie en vaak tijd. Door schoner te behandelen kan of sneller worden omgeschakeld, of langer met hetzelfde water geproduceerd worden. Maar hoe voorkom je dan contaminatie? Vanuit deze gedachtegang worden wat praktijkvoorbeelden ter inspiratie gegeven. 

Doelgroep: Food & Beverage (Zuivel, Brouwerijen en Frisdranken, Graanverwerking, Overig)

Stedelijk Water Theater

Spreker: Coos Wessels, Algemeen directeur

Omschrijving: In veel regio’s op de wereld is zuivering van afvalwater minder vanzelfsprekend als bij ons. Beschikbaarheid van water en de gevolgen van het lozen van ongezuiverd water zijn in grote delen een groot probleem. Zo erg dat het in sommige landen, zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika, maar ook landen in Oceanië wordt omschreven als een “nationale ramp”, waarop dringend actie moet worden ondernomen. Dagelijks worden miljarden liters huishoudelijk-, industrieel- en farmaceutisch verontreinigd afvalwater onbehandeld geloosd op oppervlaktewater in rivieren en open zee. Daar waar wel afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn presteren deze, met name door gebrekkig onderhoud, slechte bedrijfsvoering en instabiele energievoorziening slecht.
CirTec heeft samen met Van Remmen UV een modulair zuiveringsconcept ontwikkeld (MOST) dat decentraal een oplossing biedt voor woongemeenschappen van 100 tot 1.000 woningen. In het MOST-concept, worden onopgeloste bestanddelen uit ruw afvalwater verwijderd door middel van dynamische zeeftechniek. In een nageschakelde biologische reactor wordt water verder gezuiverd, waarna effluent nagezuiverd, ontdaan van medicijnresten en gedesinfecteerd. Het geproduceerde water kan in de woongemeenschap voor verschillende doelen (niet als drinkwater) worden ingezet. Zeefgoed en slib van de zuivering worden samen met organische resten uit bijvoorbeeld keukenafval vergist, waarna biogas kan worden verstroomd. De combinatie van biogas en zonnepanelen maken dat de installatie onafhankelijk van het elektriciteitsnet kan functioneren.
Hoewel bedacht voor landen waar zuivering van afvalwater niet altijd vanzelfsprekend is, kan MOST ook worden ingezet in meer ontwikkelde gebieden als decentrale zuivering.

Doelgroep: Zuiveringstechnici, ontwikkelaars van woonparken

Sprekers: Franjo Stakovic – circohunter, Marco Pastoor – aanjager van circulariteit

Franjo Stakovic - Circospin

Marco Pastoor - CircospinOmschrijving: Het CircoGemaal platform biedt professionals in de afvalwereld een complete circulaire ontzorging, gericht op de hoogst haalbare mate van hergebruik van end-of-life producten. We verankering hierbij sociaal werk (SROI), reduceren de investeringskosten en versnellen het oplossen van calamiteiten. 

Doelgroep: Rijkswaterstaat, Gemeenten, Waterschappen, Aannemers, Installatiebedrijven en overige professionals

In de podcastserie ‘Nederland Transitieland’ gaat Cor Lont (afdelingshoofd TAUW) in gesprek met verschillende experts over de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving en de daarbij benodigde transities. Dinsdagmiddag 21 maart neemt Cor tijdens Aqua Nederland live een Podcast op tijdens met Paul Telkamp (consultant technologie & waterketen) om de noodzakelijke transitie in de waterketen te belichten. Hierbij is het ook mogelijk om live vragen te stellen aan Cor en Paul.

Spreker: Mathieu LAMOTTE, Global Hubgrade Development Manager

Kruger by Veolia - Mathieu Lamotte

Omschrijving: Energy cost increase, shortage in skilled workers and new climate events are placing municipalities in front of overwhelming complexities to operate the entire water cycle. Even if digital and artificial intelligence have already proven results facing these challenges, why are they not used more? Come discover Veolia’s latest findings.

Doelgroep: URBAN WATER & SEWAGE MANAGEMENT / Network Managers / Digital and Innovation Managers

Spreker: Bart Goossens, Sales Manager Benelux

Omschrijving: Did you know that ion exchange resins can be used for removal of contaminants to trace level?
Ion exchange is an efficient technology the remediation of contaminants like heavy metals, cyanides, and PFAS. Especially when low limit values need to be reached, ion exchange resin can polish the water to non-detect levels.

Spreker: Menno Broers, Bestuurder en Erwin Meijboom, Bestuurder

EWA - Erwin Meijboom

EWA - Menno BroersOmschrijving: EWA bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water en zet zich in voor haar leden door gemeenschappelijke belangen te behartigen. EWA vertegenwoordigt leden die werken aan waterkracht, golf- en getijdenenergie, OTEC, ‘salinity gradient’ energie uit verschil tussen zoet en zout wateren drijvende zonne-energie op zee.
De branche richt zich bij waterkrachtprojecten mede op de integratie van waterbeheer en Energie uit Water en wil daarmee een bijdrage leveren aan waterbeheer, maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering met energieopwekking en/of energieopslag (bijv. buffering).
Daarnaast streeft zij bij getijdenenergie en golfenergie naar efficiënt ruimtegebruik van kostbare ruimte na, op land en op zee, door multifunctioneel gebruik van locaties waar duurzame energie wordt opgewekt.

Doelgroep: De presentatie is interessant voor waterbeheerders, waterbouwers, regionale en nationale overheidspartijen die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer-beleid, duurzame energie-opwekking

Spreker: Niek Brink, Manager Benelux Urban Climate Resilience

Omschrijving: Door verstedelijking en klimaatverandering verandert de waterbalans en de steden van Nederland.
Lange periodes van droogte, piekbuien, langdurige buien, hittestress en andere stressoren stellen nieuwe eisen aan onze steden. Om in periodes van droogte watertekorten te voorkomen helpt het om hemelwater goed te infiltreren en op te slaan. Bij hevige regens staan we voor andere
uitdagingen. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de paradigma wisseling die nodig is en de
oplosrichtingen die er zijn om klimaatadaptatie op lokale schaal te kunnen integreren.

Doelgroep: Ambtenaren stedelijk water, ontwerpers, architecten & landschapsarchitecten, wateren
groen beheerders, beleidsmedewerkers. Iedereen die affiniteit heeft met klimaatadaptatie, stedelijk waterbeheer, stedelijk groen, stedelijk gebiedsontwikkeling.

Spreker: Erwin Stamsnijder, Adviseur Water

Omschrijving: Waterbergende fundaties vormen één van de mogelijke voorzieningen om te komen tot een meer klimaatbestendige inrichting van onze werk- en leefomgeving. Vanuit onderzoek en praktijkervaringen worden de do’s en dont’s van dit soort voorzieningen gedeeld! 

Doelgroep: Gemeenten

Side-Events

15 jarig jubileum Aqua Nederland!

Vier de 15e editie van Aqua Nederland! De DIY Photobooth, Quotes-muur en een kleine versnapering staan voor u klaar.

Heb je een vraag over jouw innovatie en ben je opzoek naar een oplossing hiervoor? Hang dan jouw vraag op aan de Wall of Support.

De Wall of Support brengt vraag en oplossing van bedrijven bij elkaar. Organisaties kunnen via een kaartje hun vraag of aanbod presenteren en andere bedrijven kunnen hierop reageren door er een kaartje bij te hangen of direct contact op te nemen.

Het CircInWater project biedt financiële ondersteuning voor Europese mkb-partijen voor de ontwikkeling van wateroplossingen binnen de agrifood en energie-intensieve sectoren (pulp&paper, mijnbouw, staal, chemie). Dit biedt ook kansen voor Nederlandse watertechnologiebedrijven die bezig zijn met activiteiten op het vlak van opschaling, piloting, demonstratie en productontwikkeling binnen de genoemde sectoren.

Tijdstip: 10.30-11.00
Door: Stefan Bergsma, International Project Manager Water Alliance

Het CircInWater project biedt financiële ondersteuning voor Europese mkb-partijen voor de ontwikkeling van wateroplossingen binnen de agrifood en energie-intensieve sectoren (pulp&paper, mijnbouw, staal, chemie). Dit biedt ook kansen voor Nederlandse watertechnologiebedrijven die bezig zijn met activiteiten op het vlak van opschaling, piloting, demonstratie en productontwikkeling binnen de genoemde sectoren.

Tijdstip: 10.30-11.00
Door: Stefan Bergsma, International Project Manager Water Alliance

De komende 10 jaar wordt € 342 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling, groei en export van de watertechnologiesector. Tijdens het spreekuur zal een toelichting gegeven worden op het plan en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Tijdstip: 17.00-17.30
Door Ronald Wielinga, Manager Entrepreneurship WaterCampus

Spreker: Erwin Stamsnijder, Adviseur Water

Omschrijving: Waterbergende fundaties vormen één van de mogelijke voorzieningen om te komen tot een meer klimaatbestendige inrichting van onze werk- en leefomgeving. Vanuit onderzoek en praktijkervaringen worden de do’s en dont’s van dit soort voorzieningen gedeeld! 

Doelgroep: Gemeenten

Ontmoet de gehele waterbranche tijdens de borrel!

Woensdag 22 maart

Watertheater | Waterschap Woensdag

Omschrijving: Microverontreinigingen (microplastics, medicijnresten, hormonen etc.) in allerlei vormen komen dagelijks in ons oppervlaktewater terecht. Wat gebeurt er op dit gebied qua onderzoek en regulering en in hoeverre zijn er technieken om dit te voorkomen?

Spreker: Carli Aulich, beleidsmedewerker waterkwaliteit

Symp. Microverontreiniging - Waterschap Noorderzijlvest - Carli Aulich

Omschrijving: Wat speelt er op het gebied van medicijnresten (en andere microverontreinigingen) in water? Er zal worden toegelicht wat de omvang is van het voorkomen van medicijnresten, de effecten en hoe de waterschappen ook inzetten op bewustwording bij de zorgsector. Wat als Europa medicijnresten opneemt als prioritaire stoffen? 

Doelgroep: (municipale e/o decentrale) rioolwaterzuivering; waterschappen; gemeenten; provincies; technologieleveranciers; beleidsmakers; procestechnologen; R&D

Spreker: Cora Uijterlinde, programma manager afvalwatersystemen 

Symp. Microverontreiniging - Cora Uijterlinde - STOWA

Omschrijving: In de presentatie wordt de stand van zaken toegelicht van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi afvalwater’, de implementatie van maatregelen op de rioolwaterzuiveringen op praktijkschaal in Nederland en de Europese ontwikkelingen van het Lozingenbesluit stedelijk afvalwater.

Doelgroep: (municipale e/o decentrale) rioolwaterzuivering; waterschappen; gemeenten; provincies; technologieleveranciers; beleidsmakers; procestechnologen; R&D

Spreker: Kaspar Groot Kormelinck, R&D Manager 

Remmen UV Technology

Omschrijving: Microverontreinigingen niet scheiden of adsorberen, maar permanent oxideren. Nieuwe problemen vragen nieuwe oplossingen. UV-C licht en waterstofperoxide met gepatenteerde reactoren; Advanox™. Een volwassen, kosteneffectieve en, in meerdere opzichten, concurrerende technologie.

Doelgroep: Professionals die zich bezighouden met: Afvalwater, microverontreinigingen, pesticiden, antibioticaresistentie, medicijnresten, waterbeheer, drinkwater, ecologische impact, volksgezondheid, oppervlaktewater, waterkwaliteit, circulariteit

Spreker: Christian Beuzel, Sales manager Benelux & Nordics

Symp. Microverontreiniging - Christian Beuzel - NX Filtration

Omschrijving: Toenemende waterschaarste en -vervuiling zijn disruptief voor ons dagelijks leven en onze economie. Dit vraagt om baanbrekende innovaties en doortastend handelen. Directe Nanofiltratie membraantechnologie (dNF) van NX Filtration maakt nieuwe waterbronnen als municipaal effluent en oppervlaktewater toegankelijk en is onderdeel van de broodnodige watertransitie. Deze presentatie gaat over de technologie, de full scale toepassing in de eigen nieuwe productielocatie in Hengelo, en meerdere full scale toepassingen op nieuwe bronnen in de hele wereld. Inspirerend en baanbrekend. De toekomst begint nu.

Doelgroep: Iedereen die actief is in watersector of belang heeft bij een toekomstbestendige waterketen. Industrie, drinkwaterbedrijven, Waterschappen, Gemeenten, Rijkswaterstaat, maar ook bedrijfsleven zoals complementaire technologieleveranciers, system integrators en hoofdaannemers. (municipale e/o decentrale) rioolwaterzuivering; Waterschappen; Gemeenten; Provincies; technologieleveranciers; beleidsmakers; procestechnologen; R&D

Spreker: Ronald Teijken, Sustainablity Specialist IBM

Gemba - Ronald Teijken

Omschrijving: In deze sessie komen verschillende user cases langs van geintegreerde oplossingen op het gebied van geoptimaliseerde asset performace management.

Doelgroep: Asset owners

Spreker: Marie Inizan, Application Development manager

Hach - Marie Inizan

Omschrijving: H2S is a well-known concern for wastewater managers. Towards this permanent risk, it is necessary to identify the sources of emissions and implement effective strategies. The presentation will show cases that illustrate the benefits of liquid phase measurement compared to gas phase measurement in the H2S reduction strategy.

Doelgroep: Wastewater manager; wastewater operator, wastewater treatment plant manager; wastewater collections system manager; wastewater collections system operator; wastewater expert; wastewater collections system expert. 

Sprekers: Valerie Sels, Process engineer wastewater technology and lead engineer emissions 

Omschrijving:

De uitstoot van de broeikasgassen lachgas (N2O), en methaan (CH4) worden een steeds groter deel van de CO2-voetafdruk van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het onderzoek van onder meer Royal HaskoningDHV geeft duidelijke richtingen voor het mitigeren van de uitstoot van deze broeikasgassen.

Doelgroep: Afvalwater 

Spreker:  dr.ir. Roberta Hofman-Caris, Senior onderzoeker

Omschrijving: Er is steeds meer aandacht voor het extra zuiveren van RWZI-effluent. Mogelijk ligt hier zelfs een kans om de watercyclus te kunnen sluiten. De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat RWZI-effluent vaak nog allerlei organische microverontreinigingen bevat, zoals geneesmiddelen. Dat levert problemen op voor het aquatisch milieu en voor de zuivering van drinkwater uit oppervlaktewater waarop het effluent geloosd wordt. En het legt ook beperkingen op in de mate waarin het water na zuivering kan worden gebruikt, zo mogelijk om de watercyclus te sluiten. In het TKI-project ‘Sluiten van de watercyclus’ zijn de effecten bestudeerd van een behandeling van RWZI-effluent op de waterkwaliteit. Het betrof een methodiek met ozon, gevolgd door keramische membraanfiltratie. We nemen u mee in de resultaten, zoals verminderde membraanvervuiling en de chemische samenstelling en de biologische stabiliteit van het water.

Sprekers: Werner Krijger – Projectmanager – Hoogheemraadschap van Delfland, Joop Hekkelaan – Projectdirecteur – Croonwolter&dros, Nard Klaassens – Teamleider Engineering Afvalwater – Sweco Nederland

Symp. Waterzuiveringen - Joop Hekkelaan - Croonwolter&dros

Symp. Waterzuiveringen - Werner Krijger - HH van Delfland

Nard Klaassens

Omschrijving: Samenwerking is één van de drie pijlers van de Marktvisie Waterschappen en zo mogelijk de belangrijkste factor voor succes. Maar hoe hou je vertrouwen als aan het begin van je project onverwacht de context structureel verandert? En wat doe je als opdrachtgever als je ineens een grote koerswijziging moet maken? En hoe ga je als partner hiermee om? In deze lezing geven Werner, Joop en Nard een inkijkje in het project “Bouwteam Zoetwaterfabrieken” en in de factoren die wat hun betreft tot succes hebben geleid in dit complexe bouwteam.

Doelgroep: Alle marktpartijen in de Watertechnologiesector

Sprekers: André Welmer, projectmanager, Mobilis, CroonWolter&Dros
Ronnie Berg, adviseur technologie en afvalwaterketen, TAUW

Symp. Waterzuiveringen - Andre Welmer - mobilis, croonwolter&dros

Symp. Waterzuiveringen - Ronnie Berg - TAUWOmschrijving: De opgave voor rwzi Tilburg is om de bestaande installatie te moderniseren en geschikt te maken voor toekomstig strengere effluenteisen door middel van het maken van een duurzaam ontwerp tegen lage kosten. Een mooie opgave waar we in bouwteamverband sinds september 2021 samen met Waterschap De Dommel (WDD) en de Combinatie Mobilis CroonWolter&Dros (CMC), TAUW en RWB aan werken. Het is de bedoeling dat de rwzi Tilburg na afloop van het contract weer volledig gereed is voor de toekomst. Sommige renovaties en vervangingen zijn zodanig groot dat deze een apart deelproject vormen en vervangingen zijn ook opgenomen in het deelproject “aanpassing aeratietanks” voor de verbetering van de effluentkwaliteit. De renovatie is omvangrijk en daarom in verschillende deelprojecten opgeknipt:
– LTAP (Lange Termijn Asset Planning)
– Aanpassing aeratietanks
– Realisatie periferie groengas installatie
– Mechanische zuivering

In deze presentatie geven we een toelichting over de problemen waar we tegen aanliepen, hoe we in bouwteamverband samen hebben we gewerkt aan de oplossingen, welke oplossingen we hebben gekozen en tot slot gaan we erop in hoe we de aankomende periode de installatie gefaseerd gaan ombouwen zonder de installatie volledig uit bedrijf te nemen.

Doelgroep: Waterschappen, aannemers

Spreker: Joost van den Bulk, Adviseur afvalwater

Symp. Waterzuiveringen - Joost van den Bulk

Omschrijving: Groen gas is een vervanger van aardgas welke geproduceerd kan worden uit biogas van rioolwaterzuiveringen. Verschillende waterschappen hebben op dit moment al groen gas installaties waarmee de kwaliteit van het biogas verbeterd wordt naar aardgaskwaliteit. De waterschappen kunnen hierdoor een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van de afhankelijk van aardgas. In deze presentatie bespreek ik het potentieel wat er bij de waterschappen beschikbaar is voor de productie van groen gas en de kansen en barrières.

Doelgroep: Waterschappen

Sprekers: Jorrit Blom, Technisch manager, Hoogheemraadschap van Rijnland, Harry Grevers, Technisch manager ontwerpfase, TAUW

Symp. Waterzuiveringen - Jorrit Blom - Hoogheemraadschap van Rijnland

Symp. Waterzuiveringen - Harry Grevers - MobilisOmschrijving: Onder de rook van Amsterdam en de aanvliegroutes van Schiphol vindt een grootscheepse aanpassing plaats van het afvalwatersysteem Zwanenburg.
De activiteiten van twee AWZI’s (Heemstede en Schalkwijk) worden beëindigd vanwege einde levensduur, en de zuiveringscapaciteit wordt toegevoegd aan AWZI Zwanenburg.
Dat betekent een veelheid van werkzaamheden die logistiek goed op elkaar moeten worden afgestemd. Zo komen er op de twee op te heffen zuiveringen nieuwe afvalwatertransportgemalen (AWTG’s), die via een nieuw aan te leggen transportleidingsysteem het afvalwater over grote afstand verpompen. AWZI Zwanenburg moet hiervoor worden uitgebreid èn ook geheel gerenoveerd, terwijl de continuïteit van de draaiende zuivering niet in gevaar mag komen. Tot slot wordt er met het oog op de toekomst ook een slibtransportgemaal gebouwd met een slibtransportleiding naar de AWZI Haarlem Waardepolder, waar in de toekomst slib centraal zal worden verwerkt.
Technisch managers Jorrit Blom van HH Rijnland en Harry Grevers namens de WZA praten u bij over het project, de onderlinge samenwerking, en de uitdagingen die zo’n gefaseerde ombouw van een zuivering met zich mee brengen.

Doelgroep: Waterschappen; Waterkwaliteit en Projecten / Aannemers RWZI markt

Sprekers: Tony Flameling, Adviseur Waterketen, Waterschap Drents Overijsselse Delta & Berend Reitsma, consultant, TAUW

Symp. Waterzuiveringen - Waterschap Drents Overijsselse Delta - Tony Flameling 1

Omschrijving: Zuivere zuurstof, een ‘restproduct’ bij de elektrolyse van water met duurzame stroom bespaart beluchtingsenergie op rwzi’s. Dit is aangetoond op een pilot op rwzi Hessenpoort in Zwolle. In deze presentatie worden de bevindingen van het onderzoek besproken.

Doelgroep: Iedereen die bezig is met de energietransitie, voor waterschappen om voorgesorteerd te zijn, voor ondernemers om de win-win kansen te zien en andere overheden om te faciliteren.

Sprekers: Michelle Hendriks, projectmanager Hoogheemraadschap van Delfland & Kris Spierings, projectmanager watertechnologie Sweco

Delft, 24-06-2022, Portretten van medewerkers HH Delfland, t.b.v. LinkedIn

Sweco Kris SpieringsOmschrijving: Renoveren of een nieuwe afvalwaterzuivering bouwen? Waarom? Hoe dan? Bestuurders, ambtenaren, natuur- en belangenorganisaties, omwonenden: zoveel stakeholders, zoveel meningen over de toekomst van AWZI De Groote Lucht. Hoe de focus en voortgang in het project te houden, zonder de omgeving te verliezen?

Doelgroep: Projectmanagers, beleidsmakers, beslissers

Spreker: Mathieu LAMOTTE, Global Hubgrade Development Manager

Kruger by Veolia - Mathieu Lamotte

Omschrijving: With stricter Nitrogen and Phosphorus removal regulations, and unforeseen climate events, WWTP infrastructures will soon need to be adapted. Besides helping getting closer to net zero, let’s approach how digital technologies can already drastically reduce major WWTP investments.

Doelgroep: WASTE WATER / WaterBoards / Plant manager

Stedelijk Water Theater

Spreker: dr. Joep van den Broeke, Senior onderzoeker, Programmamanager Water in de Circulaire Economie (WiCE)

Omschrijving: Water in de stad is onmisbaar. Burgers hebben water nodig voor consumptie en persoonlijke hygiëne. Maar ook draagt de aanwezigheid van water en groen bij aan het welbevinden van de mens in de stad. Voor stedelijk groen (plantsoen, groene daken) is ook water nodig, in het bijzonder in droge perioden. Door de dichte bebouwing en het hoge percentage verhard oppervlak zijn steden kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering: wateroverlast door piekbuien, hittestress en droogte spelen daarbij een rol.

In de duurzame ontwikkeling van een nieuw te bebouwen gebied wordt het water vaak te laat in het planproces meegenomen. Dit leidt tot gemiste kansen. Denk hierbij aan het creëren van mogelijkheden om regenwater langer vast te houden, het scheiden van afvalwaterstromen en het in de wijk gebiedsgericht weer zuiveren en (her)gebruiken van waterstromen.
Er zijn verschillende ontwikkelprojecten waarin visie wordt ontwikkeld op de wijk van de toekomst. Deze projecten, gekoppeld aan proeftuinen of realisatie van een actuele wijk, nemen water als uitgangspunt in het ontwerpproces mee. Wat zijn de ervaringen en lessen uit deze projecten? Welke oplossingen zijn er mogelijk?
Aan de hand van verschillende casussen, waaronder Superlocal (Kerkrade), Brainport Smart District (Helmond) en City West (Nieuwegein) zullen waterconcepten en factoren voor implementatie worden besproken.
Deze sessie is mede tot stand gekomen vanuit het onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, het Vlaamse De Watergroep, Vewin en KWR.

Spreker: Fred Prins, Engineer

GEP Watermanagement - Fred Prins

Omschrijving: Er is niets zo koelend als regenwater en het heeft veel voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld het boren van een bron.
Het regenwatersysteem van GEP biedt niet alleen een waterberging, maar gebruikt het water ook als bron voor passieve koeling of voor verwarmen van de woning middels een warmtepomp.

Spreker: Niek Brink, Manager Benelux Urban Climate Resilience

Wavin - Niek Brink

Omschrijving: Door verstedelijking en klimaatverandering verandert de waterbalans en de steden van Nederland.
Lange periodes van droogte, piekbuien, langdurige buien, hittestress en andere stressoren stellen nieuwe eisen aan onze steden. Om in periodes van droogte watertekorten te voorkomen helpt het om hemelwater goed te infiltreren en op te slaan. Bij hevige regens staan we voor andere
uitdagingen. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de paradigma wisseling die nodig is en de
oplosrichtingen die er zijn om klimaatadaptatie op lokale schaal te kunnen integreren.

Doelgroep: Ambtenaren stedelijk water, ontwerpers, architecten & landschapsarchitecten, wateren
groen beheerders, beleidsmedewerkers. Iedereen die affiniteit heeft met klimaatadaptatie, stedelijk waterbeheer, stedelijk groen, stedelijk gebiedsontwikkeling.

Omschrijving: Klimaatadaptatie op privaat terrein in de stedelijke omgeving en hoe overheden hierover met elkaar in een atelier hun kennis delen en versterken, samen met private partijen als parkmanagers van bedrijventerreinen.

Spreker: Sebastiaan Luimes, Business Unit Manager Nederland

Omschrijving: Renovatie van afvalwaterpersleidingen wordt naar verhouding nog niet zoveel toegepast als renovatie van leidingen in vrijverval-riolering. De technieken zijn minder bekend en er is relatief weinig bekend over de investering die voor een renovatie nodig is. Vanuit verschillende gemeenten en het ministerie van milieu (NRW) kwam de vraag om met een vergelijkend onderzoek te doen naar de technieken die beschikbaar zijn voor de renovatie van afvalwaterpersleidingen en daar bijhorende investeringsrisico’s. Werken de producten en methoden wel zoals ze bedoeld zijn? Kunnen de beschikbare technieken alle (bekende) schadebeelden oplossen? Naast deze bureaustudie werden er systeemonderzoeken uitgevoerd in de testhal van het IKT. Er zijn zes testopstellingen (schaal 1:1) gebouwd waarin zes verschillende producten ingebouwd zijn voor onderzoek. Deze zes producten zijn in te delen in twee renovatietechnieken; Ter plaatse uithardende buizen (ook wel kousrenovatie of CIPP-liners genoemd) en Close-Fit-Lining. Hiermee werd onderzocht hoe goed deze producten de vooraf bepaalde schadebeelden konden verhelpen. In deze presentatie nemen wij u mee in het gedane onderzoek, de inzichten die daarbij naar voren zijn gekomen en de resultaten van het bureauonderzoek en de systeemonderzoeken.

Doelgroep: Afvalwatersector, rioolbeheerders, waterschappen

Spreker: Robert van Roijen, Programma Manager

VPdelta Robert van Roijen

Omschrijving: Innovaties en proeftuinen zoals die van VPdelta spelen een belangrijke rol in het versneld klimaatbestendig maken van Nederland. Wat is de rol van proeftuinen en hoe kan je die inzetten voor klimaatadaptatie.

Doelgroep: Medewerkers van Gemeente en Waterschappen die met klimaatadaptatie te maken hebben 

Spreker: IQ Messenger: Maartje Boschman, Sales Manager

Omschrijving: Bij een incident, verontreiniging of overstroming wil je medewerkers razendsnel kunnen oproepen. Hoe dit je dit veilig en slim in een wereld met talloze systemen welke eindeloos meldingen genereren? IoT sensoren, camera’s en meetsystemen worden ingezet om de kwaliteit van water op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Door niet alleen water maar ook meldingen uit deze systemen te filteren, voorkom je alarmmoeheid en verhoog je de reactie snelheid van medewerkers bij een incident. De ontwikkelaars van het merkonafhankelijke IQ Messenger platform tonen je een aantal critical use-cases voor de optimalisatie van alarm management.

Spreker: Sander Apeldoorn, Bedrijfsleider

AquaBASE - Sander Apeldoorn

Omschrijving: In Nederland werken we toe naar een circulaire economie in 2050. Hierin staat het hergebruik van materialen, herbestemmen van producten en besparen van grondstoffen centraal. De Nederlandse overheid heeft naast deze ambities eveneens doelstellingen geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering (zowel stedelijk als landelijk) de komende jaren zo veel mogelijk te beperken. Eén van de belangrijkste pijlers is om nu klimaatadaptief te handelen, zodat het stedelijk gebied in 2050 klimaatbestendig, water- en hitte robuust ingericht is en beheerd kan worden. Sander Apeldoorn van AquaBASE vertelt over hoe deze twee belangrijke ambities de aan de wieg stonden van een enorme duurzaamheidsslag binnen AquaBASE en welke stappen zij als organisatie hebben genomen op dit gebied.

Doelgroep: Gemeenten en Adviesbureau’s, klimaatadaptatiespecialisten

Sprekers: Menno Broers, Bestuurder en Erwin Meijboom, Bestuurder

Omschrijving: EWA bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water en zet zich in voor haar leden door gemeenschappelijke belangen te behartigen. EWA vertegenwoordigt leden die werken aan waterkracht, golf- en getijdenenergie, OTEC, ‘salinity gradient’ energie uit verschil tussen zoet en zout wateren drijvende zonne-energie op zee.
De branche richt zich bij waterkrachtprojecten mede op de integratie van waterbeheer en Energie uit Water en wil daarmee een bijdrage leveren aan waterbeheer, maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering met energieopwekking en/of energieopslag (bijv. buffering).
Daarnaast streeft zij bij getijdenenergie en golfenergie naar efficiënt ruimtegebruik van kostbare ruimte na, op land en op zee, door multifunctioneel gebruik van locaties waar duurzame energie wordt opgewekt.

Doelgroep: De presentatie is interessant voor waterbeheerders, waterbouwers, regionale en nationale overheidspartijen die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer-beleid, duurzame energie-opwekking

Side-Events

15 jarig jubileum Aqua Nederland!

Vier de 15e editie van Aqua Nederland! De DIY Photobooth, Quotes-muur en een kleine versnapering staan voor u klaar.

Heb je een vraag over jouw innovatie en ben je opzoek naar een oplossing hiervoor? Hang dan jouw vraag op aan de Wall of Support.

De Wall of Support brengt vraag en oplossing van bedrijven bij elkaar. Organisaties kunnen via een kaartje hun vraag of aanbod presenteren en andere bedrijven kunnen hierop reageren door er een kaartje bij te hangen of direct contact op te nemen.

De komende 10 jaar wordt € 342 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling, groei en export van de watertechnologiesector. Tijdens het spreekuur zal een toelichting gegeven worden op het plan en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Tijdstip: 10.30-11.00
Door: Ronald Wielinga, Manager Entrepreneurship WaterCampus,

Water Alliance, Infracampus – Stichting IKN en VPdelta+ organiseren een Match & Meet. Deze Match & Meet heeft als doel de contacten tussen waterschappen en de MKB’er te stimuleren. Onder het genot van een lunch en een drankje komen we met elkaar in contact en kijken we waar de uitdagingen liggen, wat we elkaar te bieden hebben en hoe we dit wellicht een vervolg zouden kunnen geven.

Tijdstip: 11.00-13.00
Door: André Mepschen, Business Developer Nationaal Water Alliance en Robert van Roijen, Programma Manager VPdelta+

Tijdstip: 10.30-11.00
Door: Ronald Wielinga, Manager Entrepreneurship WaterCampus,

Sprekers: André Mepschen, Business Developer Nationaal Water Alliance en Robert van Roijen, Programma Manager VPdelta+
Omschrijving: Water Alliance, Infracampus – Stichting IKN en VPdelta+ organiseren een Match & Meet. Deze Match & Meet heeft als doel de contacten tussen waterschappen en de MKB’er te stimuleren. Onder het genot van een lunch en een drankje komen we met elkaar in contact en kijken we waar de uitdagingen liggen, wat we elkaar te bieden hebben en hoe we dit wellicht een vervolg zouden kunnen geven.

Onze Innovatiemakelaars beantwoorden jouw vragen en helpen je op weg met praktische informatie. In een kosteloos adviesgesprek helpen ze jou op weg in de Nederlandse kennis- en innovatiestructuur. Het advies richt zich op:

  • Innovatie van producten, processen of diensten;
  • Het verlenen van technologische bijstand;
  • Diensten voor het overdragen van technologie.

 

Meer informatie over Innovatiemakelaars? Kom naar de Aqua Business Lounge. Of vraag direct een

kosteloos gesprek met een innovatiemakelaar aan! Dit kan via innovatiemakelaar@wateralliance.nl
Tijdstip: 13:30 tot 14:30 uur
Door Rixt Sinnema en Brigitte Duffheus, Project Managers Water Alliance

CAPWAT Community of Practice bijeenkomst

In de CAPWAT Community of Practice (CoP) wordt kennis omtrent het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen en de bijbehorende gemalen gedeeld. De CoP bestaat uit vertegenwoordigers van waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers. De CoP is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Tegenwoordig wordt kennis op het gehele vlak van ontwerp en beheer van afvalwatertransportstelsels gedeeld.

Onderwerpen die op 22 maart aan bod zullen komen, variëren van ervaringen met tijdelijke leidingconstructies tijdens renovatie van een leiding, innovatieve methodes om vuilvorming in een gemaal te voorkomen, de toestand van een persleiding na een calamiteit in beeld brengen tot de behoefte tot kennisontwikkeling en deling de er in het vakgebied is.
Aanmelden kan hier.

Ontmoet de gehele waterbranche tijdens de netwerkborrel op Next Level.

Uitgelicht!

Donderdag 23 maart | 13:00 - 14:00 uur | Congreszaal 2 | Unie van Waterschappen ELIQUO Water & Energy
Spreker: Reinier Van den Berg (metereoloog en de weerman van RTL4)

Methaanemissie onder de loep

Ambities en maatregelen voor het verminderen van de emissie van het broeikasgas methaan in de zuiveringssector staan bij de
Nederlandse Waterschappen in de belangstelling. De Unie van Waterschappen, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Vechtstromen en ELIQUO nodigen u uit voor een sessie rond dit thema tijdens de aankomende AQUA Nederland Vakbeurs.

Reinier van den Berg (meteoroloog, bekend van RTL4 weer) neemt ons in een boeiende presentatie mee in de veranderingen in de aardse atmosfeer waarbij hij een link legt tussen methaan in de atmosfeer, weer, klimaatverandering, waterkwaliteit/kwantiteit en de effecten van maatregelen. Met zijn vakkennis versterkt hij de bewustwording over de effecten van methaan in de atmosfeer en geeft meer inzicht in de effecten van emissiereductie. Bekijk hier alvast een korte introductie van zijn verhaal.

Een vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen licht de ambities toe van de Nederlandse Waterschappen op het gebied van de reductie van methaan.

Een vacuüm ontgassingstechnologie voor behandeling van vergist slib komt aan de orde.
De resultaten van testen uitgevoerd op demo schaal, plaatsgevonden op twee locaties van Waterschap Vechtstromen en Waterschap Zuiderzeeland, zullen door ELIQUO worden toegelicht.
Het blijkt dat veel meer methaan opgesloten zit in vergist slib dan in eerste instantie werd gedacht. Bij de behandeling van slib vindt methaanemissie naar de atmosfeer plaats, door vacuüm ontgassing toe te passen wordt dit methaan voor een groot deel onttrokken, nuttig ingezet, en komt niet meer vrij in de atmosfeer.

Doelgroep: Nederlandse Waterschappen

Donderdag 23 maart

Watertheater | Drinkwater Donderdag

Sprekers: ir. Andreas Moerman, Onderzoeker/ Projectmanager Energie en Circulaire Systemen, KWR & Wick Wesseling, Manager Watertechniek UBS, Unica

Omschrijving: Voor de bereiding van warmtapwater is er enerzijds maatschappelijke druk op temperatuureisen. Aan de andere kant staan bestaande maatregelen, zoals periodieke hitteschokken, wetenschappelijk onder druk. Wat zijn de kansen van lage temperatuur (LT) warmtapwater? En wat zijn de randvoorwaarden? Hier gaan we op in tijdens de kenissesie ‘Duurzaamheid en volksgezondheid: zijn we klaar voor later?’, verzorgd door Unica en KWR. De sessie is vooral interessant voor installateurs, adviesbureaus, technologieleveranciers, drinkwaterbedrijven en warmtebedrijven.
De sessie wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de programma’s TKI Watertechnologie en WiCE – Water in de Circulaire Economie.

Sprekers: Alexander G.C. de Blok, Projectmanager ICT, Evides en Marco Sprenkels, Managing Director Netmore BeNeLux

Omschrijving: Evides heeft sinds ruim in jaar een groot aantal van haar zakelijke grootverbruikers voorzien van een slimme watermeter die communiceert over het LoRaWAN netwerk van Netmore. Het doel van het project was te leren van alle aspecten waar een dergelijk project mee te maken krijgt. Tijdens de presentatie delen we aanpak, resultaten en lesson learned van dit project, maar ook van projecten in o.a. UK en Zweden.

Spreker: Jawairia Ahmad, Programmamanager Water

PAOTM - TU Delft - Jawairia Ahmad

Omschrijving: Thermische energie uit drinkwater (TED) is mogelijk en heeft voldoende energiepotentieel. TED lijkt een aanvulling te zijn op de stappen die drinkwaterbedrijven zetten om hun ambitie om de komende tien jaar CO2-neutraal te opereren waar te maken. Het terugwinnen van energie in de vorm van koude of warmte zou verder kunnen worden gebruikt als koel- en verwarmingsbron. Maar in Nederland wordt drinkwater gedistribueerd zonder toevoeging van restendesinfectiemiddel, zoals chloor. Het behoud van de drinkwaterkwaliteit is dus zeer essentieel na het terugwinnen van thermische energie uit water. Wanneer de warmte uit water wordt teruggewonnen, zal de drinkwatertemperatuur na de warmtewisselaar nog lager zijn. Maar bij koude recuperatie zal de watertemperatuur hoger zijn en is er kans op (her)groei van micro-organismen die niet goed zijn voor de menselijke gezondheid, zoals legionella. Deze microben groeien onder de hoge temperatuuromstandigheden. Het terugwinnen van thermische energie mag de drinkwaterkwaliteit niet in gevaar brengen en om dit evenwicht te bereiken is een redelijke temperatuurstijging en een goede waterkwaliteit vereist. Deze en andere relevante vragen zijn onderzocht door Jawairia Ahmad, die onlangs aan de TU Delft promoveerde. In deze lezing zal ze meer vertellen over het potentieel van thermische energie uit drinkwater in Nederland en de effecten van deze energieterugwinning op de drinkwaterkwaliteit. Gevolgd door een discussie over hoe een balans kan worden bereikt door het drinkwater van goede kwaliteit te behouden nadat er thermische energie uit is teruggewonnen.

Doelgroep: Organisaties:Drinkwaterbedrijven, Gemeentes, Provincies, Adviesbureaus
Functies: Beleidmedewerker, Technoloog, Beleidsadviseurs, Energie transitie adviseurs 

 

Spreker: Gilles C. van Zweeden, Manager

Omschrijving: Een ongeluk ligt in een klein hoekje. Hoe kun je een veiligheidsincident voorkomen. Beter voorkomen dan een boete van de Arbeidsinspectie.

Spreker: Janneau Princee, Project coordinator Systeemintegratie

Omschrijving: De digitale transformatie is vol op stoom. Er wordt zelfs al gesproken over algoritmes, maar wat is er nodig om hier optimaal van te kunnen profiteren? Als basisvereiste moet data tussen OT en IT vrij kunnen stromen. Hoppenbrouwers legt als system integrator al jaren actief verbindingen tussen deze lagen. Dankzij opgedane ervaring en nieuwe technieken, nemen ze ons in deze presentatie mee in het ultieme ontwerp voor een digitale infrastructuur. Dit opent voor de waterschappen en drinkwaterbedrijven van Nederland de deuren naar de voordelen die Machine Learning en Predictive Maintanance ons beloven.

Doelgroep: Alle water gerelateerde organisaties met Assets in het veld

Spreker: Henk-Jan van Alphen Msc, onderzoeker,
Programmamanager Water in de Circulaire Economie (WiCE)

Omschrijving: De gangbare watersystemen in steden voeren over lange afstanden drinkwater aan en afvalwater af. Maar stel nu eens dat we die processen konden aanvullen met recycling of -besparingssystemen in eigen huis of wijk? We hebben het bij recycling of -besparing van water in de eigen omgeving over een ‘decentraal’ systeem. In ontwikkelingslanden is daar al veel onderzoek naar gedaan. Maar hoe zit het met de ontwikkelde landen?
Om deze leemte te vullen zijn er verschillende initiatieven gelanceerd waarin experimenten met nieuwe waterzuiveringsoplossingen worden uitgevoerd, en waarin ook een maatschappelijke evaluatie plaatsvindt.
Duizenden inwoners van Amsterdam, Hamburg, Gent, Helsingborg en Kerkrade maken dagelijks gebruik van waterbesparende en nieuwe sanitatietechnieken in en rond hun woning. Hoe ervaren ze dat? Wat betekent dat voor hun gedrag? Zouden ze deze manier van leven aanraden aan de 450 miljoen andere Europeanen?
In deze sessie staan de inzichten uit deze projecten centraal, en de lessen die we er uit kunnen trekken rondom gebruik en acceptatie van (nieuwe) oplossingen gericht op het besparen en recyclen van water.
Deze sessie is mede tot stand gekomen vanuit het onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, het Vlaamse De Watergroep, Vewin en KWR.

Spreker: Peter van der Pijl, senior consultant Watertechnologie

Symp. Waterzuiveringen - Peter van der Pijl - TAUW

Omschrijving: Waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincie, zij spelen een grote rol in de watervoorziening en kunnen hulp bieden. Nadrukkelijk is het gezuiverde water van rioolwaterzuiveringen een belangrijke potentiële bron. Hoe maken we daar nu de slag om publiek-privaat het optimum te vinden? En welke wet- en regelgeving kan ons daar hinderen? Laten we niet wachten tot alles zeker is, maar vooral morgen doen.

Doelgroep: Drinkwaterbedrijven, Industrie, Waterschappen, Bevoegde gezagen

Spreker: Jibbe Poppen – projectdirecteur/businessmanager waterschappen

Symp. Waterzuiveringen - TAUW - Jibbe Poppen

Omschrijving: De Projectenkalender biedt inzicht in kansen en knelpunten op de waterschapsmarkt en de benodigde capaciteit en expertise. Waterschappen hebben hierdoor inzicht in mogelijke pieken van aanbestedingen van gelijksoortige projecten. Markpartijen hebben zicht op continuïteit en innovatieperspectief.

Doelgroep: Iedereen die betrokken is bij samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en marktpartijen

Sprekers: Harm Kien. Projectmanager Oasen & Aad van Duijvenvoorde: Business Unit Manager Sweco

Oasen - Harm Kien

Omschrijving: Door de klimaatverandering verzilt het water. Om de verzilting tegen te gaan, heeft drinkwaterbedrijf Oasen een nieuwe generatie drinkwaterzuivering inbedrijf genomen. De eerste waterfabriek in Nederland
met membraantechnologie en kalkfilters, waar 100% drinkwater wordt gemaakt. Goede samenwerking met ingenieursbureaus, aannemers en technologie leveranciers heeft het verschil gemaakt.

Doelgroep: Drinkwaterbedrijven, ingenieursbureaus, leverancier, technologie, leveranciers en aannemers. 

Spreker: Bart Verdonk, Application Development Manager

Hach - Bart Verdonk

Omschrijving: De spectrale absorptiecoëfficiënt UV 254nm (SAC) is een methode voor het meten van NOM en wordt gebruikt om de organische belasting in drinkwater te bewaken en te regelen.
Tijdens de presentatie laten we verschillende casestudies en methoden zien voor het meten en beheersen van organische belasting.

Doelgroep: Sector Drinkwater, Procestechnologen, Design Engineers, Filtratiespecialisten, Coagulatiespecialisten, Onderzoekspecialisten.

Stedelijk Water Theater

Sprekers: Mathieu Lamotte, Global Hubgrade Development Manager & Goulven Inial, Managing Director Veolia Water Technology NL

Kruger by Veolia - Mathieu Lamotte

Omschrijving: Water boards strive for climate neutrality by 2035, how to make this dream come true? Come discover some order of magnitude and identify some quick wins. We will also address some of the limits and trade-offs between Net Zero and other variables like eutrophication, biodiversity etc. 

Doelgroep: WASTEWATER & URBAN WATER & SEWAGE MANAGEMENT / Board management / Plant Director / Sustainable Directors

Spreker: Sjoerd Kerstens, Leading Professional Wastewater and Resource Recovery

 

Omschrijving: 2022 gaat de boeken in als een van de droogst gemeten jaren ooit. Januari 2023 gaat de boeken in als een van de natste maanden ooit. Effluent is een alternatieve waterbron die altijd voorhanden is. Hergebruik van dit effluent in plaats van lozing biedt kansen. Samen met stakeholders vertalen wij de waarde van water naar een duurzame en flexibele infrastructuur.

Doelgroep: Afvalwater 

Sprekers: Wouter Stapel & Valerie Demetriades

Omschrijving: Rioolvreemd water is water dat ongewenst in het riool komt. Bijvoorbeeld grondwater dat via lekke riolen wordt afgevoerd naar rioolgemalen en vervolgens naar de rwzi. Dat is ongewenst omdat dit bijdraagt aan verdroging van het stedelijk gebied, leidt tot extra energiegebruik (gemalen) en het rendement van de rwzi verslechtert. In deze presentatie gaan we in op deze invloeden van rioolvreemd water, presenteren we het landelijke dashboard dat we voor de waterschappen hebben ontwikkeld en gaan we in op verdere ontwikkelingen.

Doelgroep: Afvalwater

Spreker: Mathijs Oosterhuis, Senior consultant wastewater and resource recovery

Omschrijving: Waterschappen krijgen steeds strengere effluenteisen opgelegd voor fosfaat en stikstof. Vetzuren kunnen worden benut om de biologische nutriëntenverwijdering in het actief slib te verbeteren. Uit ons onderzoek blijkt dat dit proces een duurzaam en kosteneffectief alternatief is voor nageschakelde technieken.

Doelgroep: Afvalwater

Spreker: Eric Oosterom, Programmamanager, Stichting RIONED

Omschrijving: Data en digitalisering veranderen de wereld. Blijf je je werk dan doen zoals je het altijd deed? Of ga je als beheerder kijken wat de kansen zijn om je werk beter te doen? Stichting RIONED en STOWA willen daarbij helpen met informatie, tools en standaarden. In dit uur krijg je een vlot overzicht van de ontwikkelingen in het werkveld zoals de GWSW-standaard, open data, inspectiedata, maatregelen/projecten, de BGT-inlooptool, diverse analyses en datakoppelingen (richting GIS, 3D, rekenmodellen en PDOK). En bespreken we hoe dat in de praktijk benut kan worden. Wat vraagt dat? Waar is het lastig? Waar loop je tegenaan? Hoe kunnen we van elkaar leren?

Doelgroep: Rioleringsbeheerders, gemaalbeheerders, projectleiders, gegevensbeheerders en beleidsmedewerkers bij gemeenten, waterschappen en adviesbureaus

Sprekers: Oscar Kunst, Projectmanager, Stichting RIONED en Kees Broks, Adviseur STOWA

Omschrijving: Wat is de beste aanvliegroute om de stedelijke ruimte zo in te richten dat de gevolgen van klimaatverandering acceptabel blijven? Hoe blijft weerstand beperkt en blijven de kosten te overzien? Hoe verschilt de aanpak van bestaande wijken met die van uitbreidingswijken? Oscar gaat met de aanwezigen in gesprek over de wijze waarop de grove beleidslijnen kunnen worden omgezet naar veranderingen in de wijk.

Doelgroep: Waterbeheerders van gemeenten, beleidsmakers rond klimaatvraagstukken en hun adviseurs.

Sprekers: Franjo Stakovic – circohunter en Marco Pastoor – aanjager van circulariteit

Franjo Stakovic - Circospin

Marco Pastoor - CircospinOmschrijving: Het CircoGemaal platform biedt professionals in de afvalwereld een complete circulaire ontzorging, gericht op de hoogst haalbare mate van hergebruik van end-of-life producten. We verankering hierbij sociaal werk (SROI), reduceren de investeringskosten en versnellen het oplossen van calamiteiten.

Doelgroep: Rijkswaterstaat, Gemeenten, Waterschappen, Aannemers, Installatiebedrijven en overige professionals

Spreker: Bart Goossens, Sales Manager Benelux

Omschrijving: Did you know that ion exchange resins can be used for removal of contaminants to trace level?
Ion exchange is an efficient technology the remediation of contaminants like heavy metals, cyanides, and PFAS. Especially when low limit values need to be reached, ion exchange resin can polish the water to non-detect levels.

Side-Events

15 jarig jubileum Aqua Nederland!

Vier de 15e editie van Aqua Nederland! De DIY Photobooth, Quotes-muur en een kleine versnapering staan voor u klaar.

Heb je een vraag over jouw innovatie en ben je opzoek naar een oplossing hiervoor? Hang dan jouw vraag op aan de Wall of Support.

De Wall of Support brengt vraag en oplossing van bedrijven bij elkaar. Organisaties kunnen via een kaartje hun vraag of aanbod presenteren en andere bedrijven kunnen hierop reageren door er een kaartje bij te hangen of direct contact op te nemen.

De komende 10 jaar wordt € 342 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling, groei en export van de watertechnologiesector. Tijdens het spreekuur zal een toelichting gegeven worden op het plan en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Tijdstip: 10.30-11.00

Door: Ronald Wielinga, Manager Entrepreneurship WaterCampus

Welke financieringsmogelijkheden zijn er eigenlijk? Of waar liggen de marktkansen en welke instanties en instrumenten zijn er om mijn innovatie verder te helpen?

Onze Innovatiemakelaars beantwoorden jouw vragen en helpen je op weg met praktische informatie. In een kosteloos adviesgesprek helpen ze jou op weg in de Nederlandse kennis- en innovatiestructuur. Het advies richt zich op:

  • Innovatie van producten, processen of diensten;
  • Het verlenen van technologische bijstand;
  • Diensten voor het overdragen van technologie.

 

Meer informatie over Innovatiemakelaars? Kom naar de Aqua Business Lounge. Of vraag direct een

kosteloos gesprek met een innovatiemakelaar aan! Dit kan via innovatiemakelaar@wateralliance.nl

Tijdstip: 13:30 tot 14:30 uur

Door Rixt Sinnema en Brigitte Duffheus, Project Managers Water Alliance

Studentenprogramma, inclusief beursbezoek

Vanaf 10.15 uur Ontvangst
10.30 – 10.50 uur Start dagprogramma in Congreszaal 1
10.50 – 14.30 uur Programma op de beursvloer
14.30 – 15.15 uur Afsluiting in Congreszaal 1

Methaanemissie onder de loep

Ambities en maatregelen voor het verminderen van de emissie van het broeikasgas methaan in de zuiveringssector staan bij de
Nederlandse Waterschappen in de belangstelling. De Unie van Waterschappen, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Vechtstromen en ELIQUO nodigen u uit voor een sessie rond dit thema tijdens de aankomende AQUA Nederland Vakbeurs.

Reinier van den Berg (meteoroloog, bekend van RTL4 weer) neemt ons in een boeiende presentatie mee in de veranderingen in de aardse atmosfeer waarbij hij een link legt tussen methaan in de atmosfeer, weer, klimaatverandering, waterkwaliteit/kwantiteit en de effecten van maatregelen. Met zijn vakkennis versterkt hij de bewustwording over de effecten van methaan in de atmosfeer en geeft meer inzicht in de effecten van emissiereductie. Bekijk hier alvast een korte introductie van zijn verhaal.

Een vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen licht de ambities toe van de Nederlandse Waterschappen op het gebied van de reductie van methaan.

Een vacuüm ontgassingstechnologie voor behandeling van vergist slib komt aan de orde.
De resultaten van testen uitgevoerd op demo schaal, plaatsgevonden op twee locaties van Waterschap Vechtstromen en Waterschap Zuiderzeeland, zullen door ELIQUO worden toegelicht.
Het blijkt dat veel meer methaan opgesloten zit in vergist slib dan in eerste instantie werd gedacht. Bij de behandeling van slib vindt methaanemissie naar de atmosfeer plaats, door vacuüm ontgassing toe te passen wordt dit methaan voor een groot deel onttrokken, nuttig ingezet, en komt niet meer vrij in de atmosfeer.

Doelgroep: Nederlandse Waterschappen

Professionele Effectiviteitstrainingen:
Geschreven impact, Aanbestedingen waar iedereen blij van wordt, Focus in extreme omstandigheden, Tekenen in zakelijke omgeving

Sprekers: Platform DIO, Brave & Boost, Survival in Business en Contour ids

Omschrijving:

Platform DIO tovert de Expositiehal ‘Next Level’ om tot trainingsruimte voor professionele effectiviteit. Op het programma staan vier korte intervaltrainingen met hoge intensiteit. In 3x 45 minuten leer je nieuwe vaardigheden die je direct kunt inzetten in je werk. We sluiten gezellig af met de DIO borrel.

De trainingen waaruit je kunt kiezen:
Brave & Boost: Geschreven Impact
Brave & Boost: Aanbestedingen waar iedereen blij van wordt
Survival in Business: Focus in extreme omstandigheden
Contour ids: Tekenen in zakelijke omgeving

Lees hier meer over de trainingen en meld je aan via deze link.

Fitterijdemonstraties

Ontdek wat vakmanschap inhoud tijdens de fitterijdemonstraties van de Nederlandse topteams van de waterbedrijven Waternet, Waterbedrijf Groningen en Vitens. Het is een vakbekwaamheidstest waarbij de teams zo snel mogelijk een 150 mm GN/C drinkwater distributieleiding onder druk aanboren, vervolgens de aansluitleiding koppelen aan een meteropstelling en deze doorverbinden naar een tapkraan. Op het moment dat er water uit de tapkraan komt is het over en wordt de tijd gestopt.

 

Iedere beursdag worden er vanaf 11:00 uur op het hele uur demonstraties gegeven in de beurshal

Festo Didactic

De kernprocessen van de waterkringloop en de procestechniek doorgronden? Met de leersystemen van Festo Didactic maak je het praktisch.

 

Het EDS® Water Management is een modulair opleidingssysteem waarmee de principes van drinkwaterwinning, watertransport en afvalwaterbehandeling worden uitgelegd. Het biedt een compacte inleiding tot meet-, besturings- en regeltechniek. Als winnaar van de Worlddidac Awards 2016 is het leersysteem EDS® Water Management een innovatieve kwalificatieoplossing die studenten uitgebreid voorbereidt op een carrière op het gebied van waterbeheer.

 

EduKit PA combineert industriële meettechniek, gesloten en open besturing voor drie basisparameters (niveau, debiet en druk) en leerscenario’s voor de automatisering (sensoren, PLC) op basis van continue processen. Het is ideaal voor kleine budgetten en beperkte ruimtes en als eerste kennismaking met meet- en regeltechniek. Het MPS ® PA-CWS is groter en meer praktijkgericht, het biedt naast niveau, debiet en druk ook de mogelijkheid een temperatuurregeling te maken.

Next Level

Met de exclusieve beurshal van Evenementenhal Gorinchem, Next Level, is het mogelijk een uitgebreid kennisprogramma op te zetten. Met alle veranderingen in het klimaat en de gevolgen daarvan, kan Nederland niet anders dan maatregelen treffen. Dit wordt alleen een succes als krachten uit de watersector gebundeld worden. Tijdens Aqua Nederland 2023 faciliteren we de presentatiemogelijkheid en -ruimte voor diverse kennispartijen. Ook is Next Level ingericht voor  ingenieurs- en adviesbureaus, kennisinstellingen, opleiders en specifieke leveranciers gericht op klimaat om bezoekers kennis te laten maken met oplossingen en te adviseren.

Verbreding in waterthema’s

Tijdens Aqua Nederland Vakbeurs wordt wederom uitgebreid ingespeeld op actuele vraagstukken met betrekking tot de klimaatadaptieve stad en energieneutrale oplossingen. Daarnaast worden er een speciale kennisdagen ingericht voor de bezoekers van waterschappen, drinkwaterbedrijven, industrie en gemeenten.

 

Next Level is compleet ingericht voor advies, netwerken, innovaties en kennissessies gericht op actuele thema’s rondom de specialisaties Proceswater, Afvalwater, Drinkwater en Stedelijk Water & Rioolbeheer. Hierdoor is de bovenverdieping extra interessant voor beleidsmakers, projectontwikkelaars of adviseurs op dit gebied. Ontdek hoe u met krachtige nieuwe inzichten en kennis samen met de markt de uitdagingen aan kunt gaan.

Heeft u suggesties voor het Next Level programma voor Aqua Nederland 2023? Neem dan contact op met het team. Wie weet komt uw onderwerp aan bod of staat u zelf in de spotlight!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe programma voor editie 2023.

Partners

Scroll naar top