Toekomstbestendige waterketen vergt grote investeringen

Om de waterketen toekomstbestendig te maken moet er enorm worden geïnvesteerd. Dat blijkt uit de Waternetwerkdag van H2O Waternetwerk. De investering is cruciaal voor de duurzame behandeling en verwerking van afvalwater. De visie, die in het najaar wordt gepresenteerd, benadrukt het belang van een circulaire en klimaatneutrale aanpak tegen 2050. Hoewel er pittige discussies zijn gevoerd over de aanpak en inrichting, blijven ingrijpende transities zoals decentrale zuiveringen uit. 

 

De uitdagingen omvatten bevolkingsgroei, klimaatverandering en waterkwaliteitseisen. Daarnaast worden dilemma’s rond extra zuivering van water voor medicijnresten besproken, wat meer grondstoffen en energie vraagt. De visie streeft naar betere samenwerking en heeft een ambitieuze uitvoeringsagenda.

 

Essentiële investeringen voor de toekomst

De noodzaak van grote investeringen in de waterketen kan niet genoeg benadrukt worden. Volgens de Visie op de waterketen, gepresenteerd door de Unie van Waterschappen en andere betrokken partijen, is een bedrag van ongeveer 7 miljard euro per jaar nodig om de uitdagingen het hoofd te bieden. Dit is een verdubbeling van de huidige investeringen van 3,5 à 3,9 miljard euro per jaar.

 

Samenwerking als sleutel tot succes

Een van de pijlers van de nieuwe visie is de structurele samenwerking tussen verschillende partijen in de waterketen. De Unie van Waterschappen, samen met Vewin, IPO, VNG, RIONED en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, benadrukt dat alleen door gezamenlijke inspanningen de ambitieuze doelen bereikt kunnen worden. Hierbij wordt ingezet op een duurzame, circulaire waterketen tegen 2050.

 

Dillema’s en uitdagingen

Een belangrijk dilemma dat in de visie wordt besproken, is de extra zuivering van water om medicijnresten en andere ongewenste stoffen te verwijderen. Dit proces vraagt om meer grondstoffen en energie, wat in strijd is met de klimaatneutrale doelstellingen. Daarnaast worden waterschappen geconfronteerd met verouderde vergunningen en een tekort aan arbeidskrachten, wat de uitvoering van de investeringsopgaven bemoeilijkt.

 

Projecten en innovatie

Naast de algemene visie zijn er ook specifieke projecten die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de waterketen. Zo heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland onlangs in de Warmonderdam- en Alkemaderpolder maatregelen genomen om wateroverlast bij hevige regenval te verminderen. Dit project omvatte onder andere het aanleggen van nieuwe duikers en het ophogen van grasland. De werkzaamheden zijn op 25 juni afgerond en zorgen voor betere afwateringsroutes en verbeterde waterkwaliteit.

 

Oproep voor langetermijnperspectief

Michael Bentvelsen, beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen, benadrukt het belang van een langetermijnperspectief voor investeringsprogramma’s. Hij roept de betrokken partijen op om een duidelijk en consistent kader te bieden, zodat de investeringen efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd. Dit is essentieel om de ambitieuze doelen voor 2050 te behalen en een toekomstbestendige waterketen te realiseren.

 

Bronnen

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top