Tightening requirements 60 discharges to the Wadden Sea
Bilfinger Tebodin

Aanscherping eisen 60 lozingen op de Waddenzee

De lozingen van afvalwater op oppervlaktewater staat op het moment onder druk, waarbij gestreefd wordt om de doelstellingen van de kaderrichtlijn water (KRW) te behalen.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Door een kritische blik van de waterbeheerder (Rijkswater-staat) op lozingsvergunningen van directe en indirecte lozers op de Waddenzee is gebleken dat de lozingen en bijbehoren-de gegevens van diverse stoffen niet actueel zijn. Dit heeft geresulteerd in publiekelijke en politieke aandacht. Diverse media, waaronder het Dagblad van het Noorden en de Volks-krant, hebben recentelijk artikelen geplaatst over de lozingen. Daarnaast zijn er zes moties ingediend bij de Kamer, waarvan er in ieder geval twee zijn aangenomen, namelijk:

1. De regering moet zorgen voor een publiek toeganke-lijk overzicht van de geloosde stoffen.
2. De regering moet onderzoeken of de systematiek voor het vastleggen van Best Beschikbare Tech-nieken toereikend genoeg is voor het beschermen van het Waddengebied.

Van de bedrijven die direct of indirect lozen op de Waddenzee zullen de lozingsvergunning tegen het licht aangehouden gaan worden. Hierin zal er een extra focus op de cumulatieve effecten van stoffen op de waterkwaliteit van de Waddenzee komen. Onder indirecte lozers worden ook de bedrijven ver-staan die lozen op de RWZI, welke vervolgens loost op de Waddenzee.

Kaderrichtlijn Water
De KRW-doelstellingen en het verbeteringsprogramma streeft ernaar om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren vol-gens EU-afspraken. EU-lidstaten moeten in 2027 voldoen aan normen voor waterkwaliteit, grondwatervoorraden en water-condities, zoals vastgelegd in de KRW, ter bescherming en verbetering van waterbronnen.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top