Omgaan met extreem weer

Kennis van STOWA en Stichting RIONED

Het opvangen van de gevolgen van extreem weer in de praktijk geeft veel vragen. Vragen naar inzicht in het optreden van extreem weer, de kans daarop, de gevolgen daarvan, welke maatregelen zijn te nemen, wat de effecten daarvan zijn. En hoe om te gaan met onzekerheden van klimaatverandering en hoe aan te sluiten op andere, dagelijkse opgaven in het water- en rioleringsbeheer. Hoe beter we het antwoord op dit soort vragen weten, hoe beter we ons kunnen voorbereiden op extreem weer en maatregelen nemen. STOWA, het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies, en Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland, voorzien de vakwereld van deze kennis.

Kennisproducten

De volgende kennisproducten zijn gepresenteerd en worden naar keus van de deelnemers besproken:

Met de PerceelTool maakt u een waterbalansberekening van een perceel in samenhang met het aanliggende, openbare gebied. De PerceelTool is ontwikkeld in opdracht van STOWA in samenwerking met Stichting RIONED.

Samenhang tussen afvoercapaciteit en berging in de stedelijke waterhuishouding voor inzicht in effecten van afkoppelen van regenwater van gemengde riolering.

Scroll naar top