Minisymposium Deel 2: Biologische actief koolfiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen

Informatie

Sprekers

Minisymposium Deel 2: Biologische actief koolfiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen

Waterschappen hebben een forse opgave om te voldoen aan de KRW waarbij een groot aantal afvalwaterzuiveringen vergaand N en P moeten verwijderen. Daarbovenop komt er een Europese richtlijn, waarbij ook microverontreinigingen vergaand verwijderd moeten worden. Door STOWA en het Ministerie van I en W is de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar haalbare technieken. Eén daarvan is onderwerp van deze presentatie: de resultaten van het praktische onderzoek op rwzi Emmen met de bio-GAK technologie. Hierbij wordt adsorptie en biologische omzetting gecombineerd in een beluchte continu-filtratie reactor, om de standtijd van de actief kool te verlengen. Daarnaast wordt simultaan fosfaat verwijderd.

Scroll naar top