Location: Watertheater

10:30-12:00 Symposium: Water Alliance & TKI Water & Maritime | Drinkwater onder steeds lagere druk, wat zijn de mogelijkheden en adviezen voor de toekomst voor de vanzelfsprekendheid van drinkwater?

De eerste waterleidingen in Nederland ontstonden in de negentiende eeuw. Het eerste tappunt werd gerealiseerd in 1851 bij de Haarlemmerpoort in Amsterdam en vanaf 1900 ging het snel. Drinkwater kwam steeds vaker via de waterleiding bij mensen thuis. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog had bijna driekwart van alle Nederlandse huizen schoon, stromend water …

10:30-12:00 Symposium: Water Alliance & TKI Water & Maritime | Drinkwater onder steeds lagere druk, wat zijn de mogelijkheden en adviezen voor de toekomst voor de vanzelfsprekendheid van drinkwater? Read More »

10:15-12:00 Symposium: Water Alliance & TKI Water & Maritime | PFAS Forever of toch niet?

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS: Per- en polyfluoralkylstoffen) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt en hebben handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Ze zitten in verschillende producten zoals in smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Maar ze zijn ook slecht-afbreekbaar en worden inmiddels overal op …

10:15-12:00 Symposium: Water Alliance & TKI Water & Maritime | PFAS Forever of toch niet? Read More »

10:30-12:00 Symposium: Water Alliance & TKI Water & Maritime | Proceswater is vaak geen drinkwater, maar het moet er wel zijn!

Technologisch gezien is industriële waterbehandeling en -besparing geen enkel probleem, technieken te over en die zijn goed. Maar welke noodzaak is er? Wie is verantwoordelijk? Welke uitdagingen kom ik onderweg tegen? Wat kost dat dan? Eén ding kan in ieder geval geconcludeerd worden, de watervoorziening in Nederland staat onder druk en de regelgeving voor het …

10:30-12:00 Symposium: Water Alliance & TKI Water & Maritime | Proceswater is vaak geen drinkwater, maar het moet er wel zijn! Read More »

Minisymposium Deel 3: Een circulaire waterketen voor een nieuw te realiseren dorp (Vijfde Dorp) in de Zuidplaspolder

In de Zuidplaspolder wordt hard gewerkt aan het realiseren van een toekomstbestendig klimaatdorp van 8.000 woningen en voorzieningen met hoge ambities.  De intentie is om een duurzaam en toekomstbestendige waterketen te realiseren waar zuinig wordt omgegaan met drinkwater, afvalwaterstromen lokaal worden gezuiverd en grondstoffen uit afvalwater worden teruggewonnen. Een variantenstudie is recent uitgevoerd en daarnaast …

Minisymposium Deel 3: Een circulaire waterketen voor een nieuw te realiseren dorp (Vijfde Dorp) in de Zuidplaspolder Read More »

Toekomstbestendige Drinkwatervoorziening: Lessen van Bonaire’s 2040 Masterplan

Dit voorbeeld van Bonaire, waar Royal HaskoningDHV en de lokale nutsvoorziening WEB samenwerken aan een masterplan voor 2040, toont het belang van vooruitplannen voor drinkwaterbedrijven wereldwijd. In de context van snelle bevolkingsgroei en toenemende vraag, biedt het plan inzicht in het managen van capaciteit en het verduurzamen van de watervoorziening. Door focus op digitalisering, asset …

Toekomstbestendige Drinkwatervoorziening: Lessen van Bonaire’s 2040 Masterplan Read More »

Vergelijking van verschillende meettechnieken om chloor residuen te meten

In de presentatie wordt eerst (drink) water disinfectie uitgelegd, volgend op de verschillende meettechnieken voor het meten van chloor (elektrochemische sensoren t.o.v. DPD metingen) met elkaar vergeleken en de voor een nadelen worden benoemd. Ondersteund door grafieken met data van veld testen uit case studies, wordt in de presentatie toegelicht wat deze verschillen zijn en …

Vergelijking van verschillende meettechnieken om chloor residuen te meten Read More »

Nieuwe EU-richtlijn voor stedelijk afvalwater en zijn gevolgen

De nieuwe EU-richtlijn voor stedelijk afvalwater verplicht RWZI om hernieuwbare energie te produceren, de uitstoot van nutriënten (stikstof en fosfor) te beheren en organische microverontreinigingen (OMVs) te verwijderen. Waterschappen moeten stormwateroverstorten monitoren en microplastics meten. De inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater zullen openbare indicatoren worden. Farmaceutische en cosmetische industrieën zullen moeten betalen voor het …

Nieuwe EU-richtlijn voor stedelijk afvalwater en zijn gevolgen Read More »

Realising the saving of drinking water intake by reuse of industrial production effluents. How does the Dutch market compare to Europe?

De Nederlandse beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater staat onder druk. Het beleid van Drinkwaterbedrijven stuurt aan op besparen. De industrie is een van de stakeholders in het realiseren van de noodzakelijke toekomstige waterbesparing ambities. Water is een essentiële grondstof. Het toepassen van waterhergebruik is een van de methoden om de ambities te realiseren. Het aantal …

Realising the saving of drinking water intake by reuse of industrial production effluents. How does the Dutch market compare to Europe? Read More »

Pompen met zekerheid: Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid in pompinstallaties

Ontdek de nieuwste innovaties in betrouwbare en duurzame pompinstallaties tijdens onze kennissessie. Verdiep je in geavanceerde motortechnologieën en slimme frequentieregelaars voor verbeterde betrouwbaarheid en aanzienlijke energiebesparingen. Leer hoe conditiebewaking de levensduur van pompinstallaties verlengt en ongeplande downtime minimaliseert. Tijdens de sessie verkennen we ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiëntie en circulariteit, waarbij …

Pompen met zekerheid: Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid in pompinstallaties Read More »

Minisymposium Deel 2: Waterbesparing m.b.v. keramische membraanfiltratie in Tilburg en Loosbroek

Door economische- en bevolkingsgroei en klimaatverandering neemt het waterverbruik in Nederland sterk toe. De grondwatervoorraad in Brabant staat al langere tijd onder druk. Dat is zorgelijk, want we hebben dit grondwater nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Eind 2021 is daarom een grondwaterconvenant ondertekend met maar liefst 13 partijen. Brabant Water doet mee en …

Minisymposium Deel 2: Waterbesparing m.b.v. keramische membraanfiltratie in Tilburg en Loosbroek Read More »

Minisymposium Deel 1: ALMGOS – Hoe je met oude rwzi’s nieuwe ambities realiseert

Hoe je met oude rwzi’s nieuwe ambities realiseert. Met het project ALMGOS is de renovatie gestart van de eerste 6 van in totaal 20 zuiveringen van waterschap Hollandse Delta. Geen grote nieuwbouw, maar duurzaam en toekomst bestendigd lokaal renoveren van de bestaande zuiveringen. 6 zuiveringen worden gelijktijdig gerenoveerd. Hierdoor is er een bijzondere samenwerking ontstaan …

Minisymposium Deel 1: ALMGOS – Hoe je met oude rwzi’s nieuwe ambities realiseert Read More »

Community of Practice voor operators

Het belang van kennisuitwisseling in de praktijk en inspireren met voorbeelden van wat we met de werkgroep voor operators doen. We hebben een CoP opgericht voor operators. Daarbij de uitnodiging dat we ditzelfde graag ook voor drinkwaterthema’s willen opzetten samen met de mensen uit de zaal en toetsen of die behoefte leeft.

Legionella uitdagingen in de energietransitie

In de energietransitie komt steeds meer aandacht voor (zeer) lagetemperatuur warmtesystemen ((Z)LT) ten behoeve van de ruimteverwarming van gebouwen en woningen. Deze systemen zijn duurzamer door lagere warmteverliezen en door hogere rendementen bij de opwek van warmte middels warmtepompen. Uit recent onderzoek blijkt dat al veel bestaande woningen klaar zijn voor een Z(LT)-warmtenet. Met de …

Legionella uitdagingen in de energietransitie Read More »

Klaar voor de toekomst met LoRaWAN

KPN en Netmore zijn voorlopers in het gebruik van LoRaWAN-technologie om de transitie van drinkwatervoorziening in Nederland en de rest van Europa te versnellen. Deze presentatie belicht hun innovatieve benaderingen, met een focus op diverse drinkwater usecases. Het biedt ook waardevolle inzichten in best practices en te vermijden valkuilen bij de implementatie van slimme watermeters …

Klaar voor de toekomst met LoRaWAN Read More »

Vitens Epe: veilig, leveringszeker, maakbaar ontwerp

Een maakbaar ombouwontwerp voor een nieuw pomp- en bedieningsgebouw, met een 25% productie-uitbreiding op Productielocatie Vitens – Epe. Dit is essentieel voor balansgebieden Epe, Zutphen en productiebedrijf Twello, om te voldoen aan de leveringszekerheid en productiebehoeften in 2028. Het ontwerp wordt nauwgezet afgestemd worden op de eisen uit het brandveiligheidsbeleid en de Security Baseline (SBL) …

Vitens Epe: veilig, leveringszeker, maakbaar ontwerp Read More »

Reductie van broeikasgassen door middel van NO2-monitoring in actief slib

De reductie van lachgas op rioolwaterzuiveringen helpt bij het verminderen van de CO2 uitstoot. Het meten van de nitriet concentratie in het actief slib is een goede basis om het risico op aanwezigheid van lachgas in te schatten. De NOx Monitix analyser maakt het mogelijk om een daadwerkelijk selectieve meting uit te voeren door het …

Reductie van broeikasgassen door middel van NO2-monitoring in actief slib Read More »

Verbeterde slibbezinkbaarheid met inDENSE®, resultaten onderzoek RWZI Terneuzen

De InDENSE-technologie, geïmplementeerd bij RWZI Terneuzen door Waterschap Scheldestromen in samenwerking met Sweco en Logisticon, verhoogt de capaciteit van waterzuiveringsinstallaties aanzienlijk zonder kostbare nieuwe constructies. Het verbetert de slibbezinkbaarheid aanzienlijk, en daarmee de waterkwaliteit en verlaagt de operationele kosten en CO2-uitstoot. Deze innovatie ondersteunt de transitie naar strengere milieunormen en duurzame waterbehandeling in Nederland, en …

Verbeterde slibbezinkbaarheid met inDENSE®, resultaten onderzoek RWZI Terneuzen Read More »

Water- & Grondstoffenfabriek

Er komen steeds meer voorbeelden van water- & grondstoffenfabrieken, maar er zijn ook nog genoeg uitdagingen zoals brijn, kwaliteit & veiligheid, wet- & regelgeving en het creëren van een positieve waardeketen. De innovatieontwikkelingen en praktische aspecten van enkele relevante projecten zullen worden getoond en toegelicht. Mooie resultaten van waterhergebruik, inclusief brijnmanagement, tot circulariteit van (micro)nutriënten.

Minisymposium Deel 2: Biologische actief koolfiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen

Waterschappen hebben een forse opgave om te voldoen aan de KRW waarbij een groot aantal afvalwaterzuiveringen vergaand N en P moeten verwijderen. Daarbovenop komt er een Europese richtlijn, waarbij ook microverontreinigingen vergaand verwijderd moeten worden. Door STOWA en het Ministerie van I en W is de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar haalbare technieken. Eén …

Minisymposium Deel 2: Biologische actief koolfiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen Read More »

Minisymposium Deel 1: (Opr)echte samenwerking in bouwprojecten

Voorbeeld van de ontwikkeling van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemers, waarbij competitie plaats maakt voor competentie. Door in raamovereenkomsten te werken met meerdere partijen wordt de projectenverdeling en inrichting bepaald op basis van competenties en beschikbaarheid. Openheid, optimalisatie in samenwerking en rolverdeling, standaardisatie in processen en producten en een transparante risicobenadering leiden tot betere prestaties, …

Minisymposium Deel 1: (Opr)echte samenwerking in bouwprojecten Read More »

Afvalwaterzuivering van de toekomst: het sluiten van de watercyclus?

Water komt steeds vaker in het nieuws. Klimaatverandering leidt tot afwisselend teveel of te weinig water, het halen van de doelen van de kaderrichtlijn water wordt een uitdaging, en steeds geavanceerdere technieken lijken nodig om veilig drinkwater te kunnen produceren. Dergelijke problemen zijn alleen op een duurzame manier aan te pakken als we de watercyclus …

Afvalwaterzuivering van de toekomst: het sluiten van de watercyclus? Read More »

Phosphorus recovery with ViviMag® at Hoensbroek WWTP

Phosphorus recovery solutions are needed for municipal wastewater to reuse precious phosphorus. Several methods have been developed over the years, and some are commercially available. However, those treatment facilities using chemical phosphorus removal, still lacked a solution to recover phosphorus directly from sludge. This gap was filled when a magnetic separation of vivianite was developed …

Phosphorus recovery with ViviMag® at Hoensbroek WWTP Read More »

Biowatch / Operational support industriële afvalwaterzuiveringen

Binnen de industrie ligt de focus uiteraard op het primaire productieproces, hierdoor is de afvalwaterzuivering vaak een onderschoven procesonderdeel. Gevolg: Een suboptimaal presterende zuivering resulterend in het niet onder controle hebben van het zuiveringsproces, mogelijke overschrijdingen van de lozingslimieten en hoge operationele kosten. Vanuit RHDHV helpen wij onze klanten om met onze Biowatch / Operational …

Biowatch / Operational support industriële afvalwaterzuiveringen Read More »

25 years of experience of optimized biofouling control resulted in significant cost and environmental benefits

Power, O&G, Chemical and Desalinations plants use large quantities of surface water to cool their generation processes or to make potable water. However, besides water, mussels, oysters, and bacteria can enter the intake water system, which offers favorable conditions for settlement and growth of these organisms. Biofouling can have a significant impact on the hydraulics …

25 years of experience of optimized biofouling control resulted in significant cost and environmental benefits Read More »

REGAIN: Afvalwater als bron voor industrieel koel- & proceswater

Op RWZI Garmerwolde wordt afvalwater van de stad Groningen gezuiverd. De RWZI loost het gezuiverde rioolwater (effluent) vervolgens via het Eemskanaal naar de Waddenzee. Binnen REGAIN evalueren we het gebruik van dit gezuiverde rioolwater als grondstof voor industrieel proceswater, ter vervanging van het gebruik van drinkwater. Het afvalwater van de stad Groningen is een leveringszekere …

REGAIN: Afvalwater als bron voor industrieel koel- & proceswater Read More »

Minisymposium Deel 4: Pilot upflow GAK filtratie rwzi Hapert

Binnen het IPMV zijn verschillende technieken onderzocht voor de verwijdering van micro verontreinigingen. Naast poederkool en ozon biedt granulair kool goede mogelijkheden om micro verontreinigingen zoals medicijnresten met een hoog rendement te verwijderen. Qua kosten en duurzaamheid is upflow granulair koolfiltratie een interessant alternatief voor ozon of poederkool.

Minisymposium Deel 1: Alarmmanagement en AI: onmisbaar bij Centrale Bediening

Steeds meer waterschappen omarmen de modulaire Verdygo bouwwijze zoals die bij waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is ontwikkeld. Inmiddels zijn een flink aantal modules ontwikkeld en toegepast op meerdere rioolwaterzuiveringen. Er zijn concrete plannen om deze bouwwijze bij steeds meer waterschappen en op steeds meer installaties toe te passen. Door intensief samen te werken met andere waterschappen …

Minisymposium Deel 1: Alarmmanagement en AI: onmisbaar bij Centrale Bediening Read More »

Water in de Circulaire Economie: vergroten zoetwaterbeschikbaarheid door integratie waterketen en watersysteem

Kansen voor een grotere beschikbaarheid van water en een verminderde druk op grondwatervoorraden ontstaan wanneer het natuurlijke watersysteem samen met de (antropogene) waterketen als een echt geïntegreerd systeem wordt beschouwd. In deze sessie worden enkele sector-overstijgende circulaire benaderingen beschouwd. Hoe werkt waterbesparing in de stad door in het grotere systeem? Wat is de huidige rol …

Water in de Circulaire Economie: vergroten zoetwaterbeschikbaarheid door integratie waterketen en watersysteem Read More »

Duurzame waterpraktijken en wijzigende wet- en regelgeving: Een bron van Inspiratie voor morgen

Wereldwijd zijn er dringende uitdagingen op het gebied van waterbeheer (oa schaarste) en de milieu-impact van onduurzame praktijken. Duurzame waterpraktijken en wijzigingen in de wet- en regelgeving (zoals de komst van de Corporate Social Responsibility and Development rapportage), lijken op het eerste oog zeer complex. Wat nou als we beschikbare wijzigingen in de wet en …

Duurzame waterpraktijken en wijzigende wet- en regelgeving: Een bron van Inspiratie voor morgen Read More »

Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid in pompinstallaties

Ontdek de nieuwste innovaties in betrouwbare en duurzame pompinstallaties tijdens onze kennissessie. Verdiep je in geavanceerde motortechnologieën en slimme frequentieregelaars voor verbeterde betrouwbaarheid en aanzienlijke energiebesparingen. Leer hoe conditiebewaking de levensduur van pompinstallaties verlengt en ongeplande downtime minimaliseert. Tijdens de sessie verkennen we ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiëntie en circulariteit, waarbij …

Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid in pompinstallaties Read More »

Aan het begin van de watertransitie (Symposium Deel 3)

Drinkwaterschaarste is onzin, maar helaas wel de nieuwe werkelijkheid. Tenminste zolang we vasthouden aan de lineaire inrichting van ons watersysteem, die onnatuurlijk en onhoudbaar is. Circulariteit is daarvoor het alternatief waarbij regenwater en gerecycled grijswater nieuwe bronnen vormen. Johan zal laten zien wat er in de Nederlandse praktijk al gebeurt en wat we kunnen leren …

Aan het begin van de watertransitie (Symposium Deel 3) Read More »

Huishoudelijk regenwaterhergebruik (Symposium Deel 2)

In het licht van grotere grondwatertekorten zijn drinkwaterbedrijven bang in de toekomst niet voldoende water meer te kunnen leveren. Deltares heeft onderzocht in hoeverre regenwaterhergebruik op lokaal niveau kan bijdragen aan de waterbeschikbaarheid in droge perioden voor het gehele Vitens leveringsgebied. Daartoe is een model ontwikkeld om voor een grote variatie aan woning- en gebruikstypen …

Huishoudelijk regenwaterhergebruik (Symposium Deel 2) Read More »

De noodzaak voor membraanechniek (Symposium Deel 1)

Door de ontwikkelingen in het leveringsgebied van Oasen, maakt dit drinkwaterbedrijf de overstap van traditionele zuivering naar geavanceerde zuivering met de membraantechniek. Dit is een noodzakelijke keuze om de onberispelijke drinkwaterkwaliteit voor klanten in het Groene Hart te blijven garanderen. In deze presentatie wordt de keuze voor de membraantechniek nader toegelicht en in perspectief geplaatst …

De noodzaak voor membraanechniek (Symposium Deel 1) Read More »

Smart Sustainability – de kracht van AI en IoT-technologie benutten

Met datagestuurde technologie worden organisaties in staat gesteld om gegevens te combineren met AI-inzichten zodat ze hun activiteiten beter kunnen beheren, optimaliseren en om te voldoen aan de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. De IBM Maximo Application Suite combineert verschillende data/informatiebronnen van Internet of Things (IoT)-sensoren, SCADA-systemen (Supervisory Control and Data Acquisition) en …

Smart Sustainability – de kracht van AI en IoT-technologie benutten Read More »

Praktijkvoorbeelden van verwijdering van PFAS en ontwikkeling van afzetroutes voor destructie (Symposium Deel 4)

De uitdaging voor verwijdering van PFAS is niet alleen een kwestie van concentreren d.m.v. absorptie of membraanfiltratie en het concentraat afvoeren. De behandeling van concentraatstromen, de afzetroute, destructie en de daarvoor benodigde logistiek zijn cruciaal om een totale oplossing te bieden. Nijhuis Saur Industries laat praktijkvoorbeelden zien en ontwikkeling van afzetroutes om deze uitdaging samen …

Praktijkvoorbeelden van verwijdering van PFAS en ontwikkeling van afzetroutes voor destructie (Symposium Deel 4) Read More »

Het belang van handelingsperspectief en bronaanpak van PFAS: ervaringen van de waterschappen (Symposium Deel 2)

Waterschappen benadrukken dat de RWZI geen bron is van PFAS, maar een doorgeefluik. Dat de PFAS-kraan open blijft staan, is voor ons als hoeder van de waterkwaliteit ondenkbaar. Het is cruciaal om maatregelen te treffen vóór stoffen in het water belanden, in plaats van hopen dat iemand deze er achteraf uithaalt. Bovendien blijkt het technisch …

Het belang van handelingsperspectief en bronaanpak van PFAS: ervaringen van de waterschappen (Symposium Deel 2) Read More »

Regenwater de Hernieuwbare Waterbron (Symposium Deel 3)

Op steeds meer plaatsen staat de lokale drinkwaterinfrastructuur en beschikbaarheid onder druk. Oppervlaktewatergebieden worden bedreigd door klimaatverandering. En de zandgronden verdrogen in snel tempo. Het vinden van een duurzame waterbron wordt steeds meer en uitdaging voor zowel drinkwatermaatschappijen als bedrijven.Ondergrondse wateropslag biedt mogelijkheden. Overtollig regenwater wordt gedurende het regenseizoen opgevangen en ondergronds opgeslagen. Deze ondergrondse …

Regenwater de Hernieuwbare Waterbron (Symposium Deel 3) Read More »

Concentreren op concentraat: hoe je meer water en grondstoffen kunt terugwinnen (Symposium Deel 2)

Waterhergebruik gaat vaak samen met het vrijkomen van een geconcentreerde reststroom. Met bestaande technologie kan deze reststroom worden ontzout en kan er extra water worden hergebruikt, maar al snel wordt dit gelimiteerd door het te geconcentreerd raken van slecht oplosbare zouten in het concentraat. Deze slecht oplosbare zouten vormen dan een neerslag (scaling), waardoor verdere …

Concentreren op concentraat: hoe je meer water en grondstoffen kunt terugwinnen (Symposium Deel 2) Read More »

Waterafhankelijke industrie in Nederland: klaar voor de watertransitie? (symposium Deel 1)

De waterafhankelijke industrie in Nederland wordt geconfronteerd met forse uitdagingen: de beschikbaarheid van voldoende water staat onder druk en de kwaliteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater is onder de maat, mede als gevolg van emissies vanuit de industrie. We zullen alles op alles moeten zetten om in 2027 aan de doelen van de Europese …

Waterafhankelijke industrie in Nederland: klaar voor de watertransitie? (symposium Deel 1) Read More »

Scroll naar top