Reductie van broeikasgassen door middel van NO2-monitoring in actief slib

Informatie

Sprekers

Reductie van broeikasgassen door middel van NO2-monitoring in actief slib

De reductie van lachgas op rioolwaterzuiveringen helpt bij het verminderen van de CO2 uitstoot. Het meten van de nitriet concentratie in het actief slib is een goede basis om het risico op aanwezigheid van lachgas in te schatten. De NOx Monitix analyser maakt het mogelijk om een daadwerkelijk selectieve meting uit te voeren door het scheiden van nitriet en nitraat. Door de scheiding is dit zelfs mogelijk in situaties waar de nitriet waardes laag zijn (<0.1ppm) en de nitraat waardes hoog (>50ppm). Dit alles zonder de noodzaak van calibraties, en zonder risico op verloop/fouling.

Scroll naar top