Water in de Circulaire Economie: vergroten zoetwaterbeschikbaarheid door integratie waterketen en watersysteem

Informatie

Sprekers

Water in de Circulaire Economie: vergroten zoetwaterbeschikbaarheid door integratie waterketen en watersysteem

Kansen voor een grotere beschikbaarheid van water en een verminderde druk op grondwatervoorraden ontstaan wanneer het natuurlijke watersysteem samen met de (antropogene) waterketen als een echt geïntegreerd systeem wordt beschouwd. In deze sessie worden enkele sector-overstijgende circulaire benaderingen beschouwd. Hoe werkt waterbesparing in de stad door in het grotere systeem? Wat is de huidige rol van restwater in het watersysteem? Welk deel kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld hergebruik in bijvoorbeeld de landbouw en wat is het netto-effect op het watersysteem, zoals grondwater en beekafvoer? Samen verkennen we deze en kijken naar risico’s, doorwerkingen en afwegingen in de waterketen en het watersysteem.

Scroll naar top