Waterafhankelijke industrie in Nederland: klaar voor de watertransitie? (symposium Deel 1)

Informatie

Sprekers

Waterafhankelijke industrie in Nederland: klaar voor de watertransitie? (symposium Deel 1)

De waterafhankelijke industrie in Nederland wordt geconfronteerd met forse uitdagingen: de beschikbaarheid van voldoende water staat onder druk en de kwaliteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater is onder de maat, mede als gevolg van emissies vanuit de industrie. We zullen alles op alles moeten zetten om in 2027 aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te voldoen. Door klimaatverandering worden de uitdagingen nog groter. Beleidsmakers formuleren doelen op het gebied van waterbesparing en duurzaam watergebruik en ook de industrie zelf zit bepaald niet stil. Wat komt er op de industriële watergebruiker af? Hoe stelt de overheid zich op en hoe anticipeert de industrie zelf op de wateruitdagingen?

Scroll naar top