Minisymposium Deel 2: Waterbesparing m.b.v. keramische membraanfiltratie in Tilburg en Loosbroek

Informatie

Sprekers

Minisymposium Deel 2: Waterbesparing m.b.v. keramische membraanfiltratie in Tilburg en Loosbroek

Door economische- en bevolkingsgroei en klimaatverandering neemt het waterverbruik in Nederland sterk toe. De grondwatervoorraad in Brabant staat al langere tijd onder druk. Dat is zorgelijk, want we hebben dit grondwater nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Eind 2021 is daarom een grondwaterconvenant ondertekend met maar liefst 13 partijen. Brabant Water doet mee en zet in op het maximaal vasthouden van hemelwater en onderzoek naar alternatieve waterbronnen. Daarbij wordt breed ingezet op waterbesparing bij (zakelijke) klanten en ook de eigen installaties. Zo heeft Brabant Water geïnvesteerd in o.a. innovatieve keramische membraanfiltratie. Waarmee het spoelwaterverlies drastisch is teruggebracht.

Scroll naar top