Programma Waterschap Woensdag

Kennisprogramma Aqua Nederland 2023

Aqua Nederland 2023 is een kennisprogramma dat is verdeeld over twee theaters: Watertheater en Stedelijk Watertheater. Het doel van het programma is om kennis over water vrij toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het behandelt onderwerpen als klimaatverandering, waterbeheer en duurzame ontwikkeling. Het programma bestaat uit lezingen, workshops, debatten en andere activiteiten gerelateerd aan de vier waterpijlers: drinkwater, proceswater, afvalwater en stedelijk water & rioolbeheer. Met dit kennisprogramma hoopt Aqua Nederland een uitgebreid netwerk te creëren van mensen die zich met passie inzetten voor het behoud van onze watervoorraden voor toekomstige generaties.

Woensdag 22 maart

Watertheater | Waterschap Woensdag

Omschrijving: Microverontreinigingen (microplastics, medicijnresten, hormonen etc.) in allerlei vormen komen dagelijks in ons oppervlaktewater terecht. Wat gebeurt er op dit gebied qua onderzoek en regulering en in hoeverre zijn er technieken om dit te voorkomen?

Spreker: Carli Aulich, beleidsmedewerker waterkwaliteit

Symp. Microverontreiniging - Waterschap Noorderzijlvest - Carli Aulich

Omschrijving: Wat speelt er op het gebied van medicijnresten (en andere microverontreinigingen) in water? Er zal worden toegelicht wat de omvang is van het voorkomen van medicijnresten, de effecten en hoe de waterschappen ook inzetten op bewustwording bij de zorgsector. Wat als Europa medicijnresten opneemt als prioritaire stoffen? 

Doelgroep: (municipale e/o decentrale) rioolwaterzuivering; waterschappen; gemeenten; provincies; technologieleveranciers; beleidsmakers; procestechnologen; R&D

Spreker: Cora Uijterlinde, programma manager afvalwatersystemen 

Symp. Microverontreiniging - Cora Uijterlinde - STOWA

Omschrijving: In de presentatie wordt de stand van zaken toegelicht van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi afvalwater’, de implementatie van maatregelen op de rioolwaterzuiveringen op praktijkschaal in Nederland en de Europese ontwikkelingen van het Lozingenbesluit stedelijk afvalwater.

Doelgroep: (municipale e/o decentrale) rioolwaterzuivering; waterschappen; gemeenten; provincies; technologieleveranciers; beleidsmakers; procestechnologen; R&D

Spreker: Kaspar Groot Kormelinck, R&D Manager 

Remmen UV Technology

Omschrijving: Microverontreinigingen niet scheiden of adsorberen, maar permanent oxideren. Nieuwe problemen vragen nieuwe oplossingen. UV-C licht en waterstofperoxide met gepatenteerde reactoren; Advanox™. Een volwassen, kosteneffectieve en, in meerdere opzichten, concurrerende technologie.

Doelgroep: Professionals die zich bezighouden met: Afvalwater, microverontreinigingen, pesticiden, antibioticaresistentie, medicijnresten, waterbeheer, drinkwater, ecologische impact, volksgezondheid, oppervlaktewater, waterkwaliteit, circulariteit

Spreker: Christian Beuzel, Sales manager Benelux & Nordics

Symp. Microverontreiniging - Christian Beuzel - NX Filtration

Omschrijving: Toenemende waterschaarste en -vervuiling zijn disruptief voor ons dagelijks leven en onze economie. Dit vraagt om baanbrekende innovaties en doortastend handelen. Directe Nanofiltratie membraantechnologie (dNF) van NX Filtration maakt nieuwe waterbronnen als municipaal effluent en oppervlaktewater toegankelijk en is onderdeel van de broodnodige watertransitie. Deze presentatie gaat over de technologie, de full scale toepassing in de eigen nieuwe productielocatie in Hengelo, en meerdere full scale toepassingen op nieuwe bronnen in de hele wereld. Inspirerend en baanbrekend. De toekomst begint nu.

Doelgroep: Iedereen die actief is in watersector of belang heeft bij een toekomstbestendige waterketen. Industrie, drinkwaterbedrijven, Waterschappen, Gemeenten, Rijkswaterstaat, maar ook bedrijfsleven zoals complementaire technologieleveranciers, system integrators en hoofdaannemers. (municipale e/o decentrale) rioolwaterzuivering; Waterschappen; Gemeenten; Provincies; technologieleveranciers; beleidsmakers; procestechnologen; R&D

Spreker: Ronald Teijken, Sustainablity Specialist IBM

Gemba - Ronald Teijken

Omschrijving: In deze sessie komen verschillende user cases langs van geintegreerde oplossingen op het gebied van geoptimaliseerde asset performace management.

Doelgroep: Asset owners

Spreker: Marie Inizan, Application Development manager

Hach - Marie Inizan

Omschrijving: H2S is a well-known concern for wastewater managers. Towards this permanent risk, it is necessary to identify the sources of emissions and implement effective strategies. The presentation will show cases that illustrate the benefits of liquid phase measurement compared to gas phase measurement in the H2S reduction strategy.

Doelgroep: Wastewater manager; wastewater operator, wastewater treatment plant manager; wastewater collections system manager; wastewater collections system operator; wastewater expert; wastewater collections system expert. 

Sprekers: Valerie Sels, Process engineer wastewater technology and lead engineer emissions 

Omschrijving:

De uitstoot van de broeikasgassen lachgas (N2O), en methaan (CH4) worden een steeds groter deel van de CO2-voetafdruk van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het onderzoek van onder meer Royal HaskoningDHV geeft duidelijke richtingen voor het mitigeren van de uitstoot van deze broeikasgassen.

Doelgroep: Afvalwater 

Spreker:  dr.ir. Roberta Hofman-Caris, Senior onderzoeker

Omschrijving: Er is steeds meer aandacht voor het extra zuiveren van RWZI-effluent. Mogelijk ligt hier zelfs een kans om de watercyclus te kunnen sluiten. De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat RWZI-effluent vaak nog allerlei organische microverontreinigingen bevat, zoals geneesmiddelen. Dat levert problemen op voor het aquatisch milieu en voor de zuivering van drinkwater uit oppervlaktewater waarop het effluent geloosd wordt. En het legt ook beperkingen op in de mate waarin het water na zuivering kan worden gebruikt, zo mogelijk om de watercyclus te sluiten. In het TKI-project ‘Sluiten van de watercyclus’ zijn de effecten bestudeerd van een behandeling van RWZI-effluent op de waterkwaliteit. Het betrof een methodiek met ozon, gevolgd door keramische membraanfiltratie. We nemen u mee in de resultaten, zoals verminderde membraanvervuiling en de chemische samenstelling en de biologische stabiliteit van het water.

Sprekers: Werner Krijger – Projectmanager – Hoogheemraadschap van Delfland, Joop Hekkelaan – Projectdirecteur – Croonwolter&dros, Nard Klaassens – Teamleider Engineering Afvalwater – Sweco Nederland

Symp. Waterzuiveringen - Joop Hekkelaan - Croonwolter&dros

Symp. Waterzuiveringen - Werner Krijger - HH van Delfland

Nard Klaassens

Omschrijving: Samenwerking is één van de drie pijlers van de Marktvisie Waterschappen en zo mogelijk de belangrijkste factor voor succes. Maar hoe hou je vertrouwen als aan het begin van je project onverwacht de context structureel verandert? En wat doe je als opdrachtgever als je ineens een grote koerswijziging moet maken? En hoe ga je als partner hiermee om? In deze lezing geven Werner, Joop en Nard een inkijkje in het project “Bouwteam Zoetwaterfabrieken” en in de factoren die wat hun betreft tot succes hebben geleid in dit complexe bouwteam.

Doelgroep: Alle marktpartijen in de Watertechnologiesector

Sprekers: André Welmer, projectmanager, Mobilis, CroonWolter&Dros
Ronnie Berg, adviseur technologie en afvalwaterketen, TAUW

Symp. Waterzuiveringen - Andre Welmer - mobilis, croonwolter&dros

Symp. Waterzuiveringen - Ronnie Berg - TAUWOmschrijving: De opgave voor rwzi Tilburg is om de bestaande installatie te moderniseren en geschikt te maken voor toekomstig strengere effluenteisen door middel van het maken van een duurzaam ontwerp tegen lage kosten. Een mooie opgave waar we in bouwteamverband sinds september 2021 samen met Waterschap De Dommel (WDD) en de Combinatie Mobilis CroonWolter&Dros (CMC), TAUW en RWB aan werken. Het is de bedoeling dat de rwzi Tilburg na afloop van het contract weer volledig gereed is voor de toekomst. Sommige renovaties en vervangingen zijn zodanig groot dat deze een apart deelproject vormen en vervangingen zijn ook opgenomen in het deelproject “aanpassing aeratietanks” voor de verbetering van de effluentkwaliteit. De renovatie is omvangrijk en daarom in verschillende deelprojecten opgeknipt:
– LTAP (Lange Termijn Asset Planning)
– Aanpassing aeratietanks
– Realisatie periferie groengas installatie
– Mechanische zuivering

In deze presentatie geven we een toelichting over de problemen waar we tegen aanliepen, hoe we in bouwteamverband samen hebben we gewerkt aan de oplossingen, welke oplossingen we hebben gekozen en tot slot gaan we erop in hoe we de aankomende periode de installatie gefaseerd gaan ombouwen zonder de installatie volledig uit bedrijf te nemen.

Doelgroep: Waterschappen, aannemers

Spreker: Joost van den Bulk, Adviseur afvalwater

Symp. Waterzuiveringen - Joost van den Bulk

Omschrijving: Groen gas is een vervanger van aardgas welke geproduceerd kan worden uit biogas van rioolwaterzuiveringen. Verschillende waterschappen hebben op dit moment al groen gas installaties waarmee de kwaliteit van het biogas verbeterd wordt naar aardgaskwaliteit. De waterschappen kunnen hierdoor een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van de afhankelijk van aardgas. In deze presentatie bespreek ik het potentieel wat er bij de waterschappen beschikbaar is voor de productie van groen gas en de kansen en barrières.

Doelgroep: Waterschappen

Sprekers: Jorrit Blom, Technisch manager, Hoogheemraadschap van Rijnland, Harry Grevers, Technisch manager ontwerpfase, TAUW

Symp. Waterzuiveringen - Jorrit Blom - Hoogheemraadschap van Rijnland

Symp. Waterzuiveringen - Harry Grevers - MobilisOmschrijving: Onder de rook van Amsterdam en de aanvliegroutes van Schiphol vindt een grootscheepse aanpassing plaats van het afvalwatersysteem Zwanenburg.
De activiteiten van twee AWZI’s (Heemstede en Schalkwijk) worden beëindigd vanwege einde levensduur, en de zuiveringscapaciteit wordt toegevoegd aan AWZI Zwanenburg.
Dat betekent een veelheid van werkzaamheden die logistiek goed op elkaar moeten worden afgestemd. Zo komen er op de twee op te heffen zuiveringen nieuwe afvalwatertransportgemalen (AWTG’s), die via een nieuw aan te leggen transportleidingsysteem het afvalwater over grote afstand verpompen. AWZI Zwanenburg moet hiervoor worden uitgebreid èn ook geheel gerenoveerd, terwijl de continuïteit van de draaiende zuivering niet in gevaar mag komen. Tot slot wordt er met het oog op de toekomst ook een slibtransportgemaal gebouwd met een slibtransportleiding naar de AWZI Haarlem Waardepolder, waar in de toekomst slib centraal zal worden verwerkt.
Technisch managers Jorrit Blom van HH Rijnland en Harry Grevers namens de WZA praten u bij over het project, de onderlinge samenwerking, en de uitdagingen die zo’n gefaseerde ombouw van een zuivering met zich mee brengen.

Doelgroep: Waterschappen; Waterkwaliteit en Projecten / Aannemers RWZI markt

Sprekers: Tony Flameling, Adviseur Waterketen, Waterschap Drents Overijsselse Delta & Berend Reitsma, consultant, TAUW

Symp. Waterzuiveringen - Waterschap Drents Overijsselse Delta - Tony Flameling 1

Omschrijving: Zuivere zuurstof, een ‘restproduct’ bij de elektrolyse van water met duurzame stroom bespaart beluchtingsenergie op rwzi’s. Dit is aangetoond op een pilot op rwzi Hessenpoort in Zwolle. In deze presentatie worden de bevindingen van het onderzoek besproken.

Doelgroep: Iedereen die bezig is met de energietransitie, voor waterschappen om voorgesorteerd te zijn, voor ondernemers om de win-win kansen te zien en andere overheden om te faciliteren.

Sprekers: Michelle Hendriks, projectmanager Hoogheemraadschap van Delfland & Kris Spierings, projectmanager watertechnologie Sweco

Delft, 24-06-2022, Portretten van medewerkers HH Delfland, t.b.v. LinkedIn

Sweco Kris SpieringsOmschrijving: Renoveren of een nieuwe afvalwaterzuivering bouwen? Waarom? Hoe dan? Bestuurders, ambtenaren, natuur- en belangenorganisaties, omwonenden: zoveel stakeholders, zoveel meningen over de toekomst van AWZI De Groote Lucht. Hoe de focus en voortgang in het project te houden, zonder de omgeving te verliezen?

Doelgroep: Projectmanagers, beleidsmakers, beslissers

Spreker: Mathieu LAMOTTE, Global Hubgrade Development Manager

Kruger by Veolia - Mathieu Lamotte

Omschrijving: With stricter Nitrogen and Phosphorus removal regulations, and unforeseen climate events, WWTP infrastructures will soon need to be adapted. Besides helping getting closer to net zero, let’s approach how digital technologies can already drastically reduce major WWTP investments.

Doelgroep: WASTE WATER / WaterBoards / Plant manager

Uitgelicht!

Donderdag 23 maart | 13:00 - 14:00 uur | Congreszaal 2 | Unie van Waterschappen ELIQUO Water & Energy
Spreker: Reinier Van den Berg (metereoloog en de weerman van RTL4)

Methaanemissie onder de loep

Ambities en maatregelen voor het verminderen van de emissie van het broeikasgas methaan in de zuiveringssector staan bij de
Nederlandse Waterschappen in de belangstelling. De Unie van Waterschappen, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Vechtstromen en ELIQUO nodigen u uit voor een sessie rond dit thema tijdens de aankomende AQUA Nederland Vakbeurs.

Reinier van den Berg (meteoroloog, bekend van RTL4 weer) neemt ons in een boeiende presentatie mee in de veranderingen in de aardse atmosfeer waarbij hij een link legt tussen methaan in de atmosfeer, weer, klimaatverandering, waterkwaliteit/kwantiteit en de effecten van maatregelen. Met zijn vakkennis versterkt hij de bewustwording over de effecten van methaan in de atmosfeer en geeft meer inzicht in de effecten van emissiereductie. Bekijk hier alvast een korte introductie van zijn verhaal.

Een vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen licht de ambities toe van de Nederlandse Waterschappen op het gebied van de reductie van methaan.

Een vacuüm ontgassingstechnologie voor behandeling van vergist slib komt aan de orde.
De resultaten van testen uitgevoerd op demo schaal, plaatsgevonden op twee locaties van Waterschap Vechtstromen en Waterschap Zuiderzeeland, zullen door ELIQUO worden toegelicht.
Het blijkt dat veel meer methaan opgesloten zit in vergist slib dan in eerste instantie werd gedacht. Bij de behandeling van slib vindt methaanemissie naar de atmosfeer plaats, door vacuüm ontgassing toe te passen wordt dit methaan voor een groot deel onttrokken, nuttig ingezet, en komt niet meer vrij in de atmosfeer.

Doelgroep: Nederlandse Waterschappen

Fitterijdemonstraties

Ontdek wat vakmanschap inhoud tijdens de fitterijdemonstraties van de Nederlandse topteams van de waterbedrijven Waternet, Waterbedrijf Groningen en Vitens. Het is een vakbekwaamheidstest waarbij de teams zo snel mogelijk een 150 mm GN/C drinkwater distributieleiding onder druk aanboren, vervolgens de aansluitleiding koppelen aan een meteropstelling en deze doorverbinden naar een tapkraan. Op het moment dat er water uit de tapkraan komt is het over en wordt de tijd gestopt.

 

Iedere beursdag worden er vanaf 11:00 uur op het hele uur demonstraties gegeven in de beurshal

Festo Didactic

De kernprocessen van de waterkringloop en de procestechniek doorgronden? Met de leersystemen van Festo Didactic maak je het praktisch.

 

Het EDS® Water Management is een modulair opleidingssysteem waarmee de principes van drinkwaterwinning, watertransport en afvalwaterbehandeling worden uitgelegd. Het biedt een compacte inleiding tot meet-, besturings- en regeltechniek. Als winnaar van de Worlddidac Awards 2016 is het leersysteem EDS® Water Management een innovatieve kwalificatieoplossing die studenten uitgebreid voorbereidt op een carrière op het gebied van waterbeheer.

 

EduKit PA combineert industriële meettechniek, gesloten en open besturing voor drie basisparameters (niveau, debiet en druk) en leerscenario’s voor de automatisering (sensoren, PLC) op basis van continue processen. Het is ideaal voor kleine budgetten en beperkte ruimtes en als eerste kennismaking met meet- en regeltechniek. Het MPS ® PA-CWS is groter en meer praktijkgericht, het biedt naast niveau, debiet en druk ook de mogelijkheid een temperatuurregeling te maken.

Next Level

Met de exclusieve beurshal van Evenementenhal Gorinchem, Next Level, is het mogelijk een uitgebreid kennisprogramma op te zetten. Met alle veranderingen in het klimaat en de gevolgen daarvan, kan Nederland niet anders dan maatregelen treffen. Dit wordt alleen een succes als krachten uit de watersector gebundeld worden. Tijdens Aqua Nederland 2023 faciliteren we de presentatiemogelijkheid en -ruimte voor diverse kennispartijen. Ook is Next Level ingericht voor  ingenieurs- en adviesbureaus, kennisinstellingen, opleiders en specifieke leveranciers gericht op klimaat om bezoekers kennis te laten maken met oplossingen en te adviseren.

Verbreding in waterthema’s

Tijdens Aqua Nederland Vakbeurs wordt wederom uitgebreid ingespeeld op actuele vraagstukken met betrekking tot de klimaatadaptieve stad en energieneutrale oplossingen. Daarnaast worden er een speciale kennisdagen ingericht voor de bezoekers van waterschappen, drinkwaterbedrijven, industrie en gemeenten.

 

Next Level is compleet ingericht voor advies, netwerken, innovaties en kennissessies gericht op actuele thema’s rondom de specialisaties Proceswater, Afvalwater, Drinkwater en Stedelijk Water & Rioolbeheer. Hierdoor is de bovenverdieping extra interessant voor beleidsmakers, projectontwikkelaars of adviseurs op dit gebied. Ontdek hoe u met krachtige nieuwe inzichten en kennis samen met de markt de uitdagingen aan kunt gaan.

Heeft u suggesties voor het Next Level programma voor Aqua Nederland 2023? Neem dan contact op met het team. Wie weet komt uw onderwerp aan bod of staat u zelf in de spotlight!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe programma voor editie 2023.

Scroll naar top