Het belang van handelingsperspectief en bronaanpak van PFAS: ervaringen van de waterschappen (Symposium Deel 2)

Informatie

Sprekers

Het belang van handelingsperspectief en bronaanpak van PFAS: ervaringen van de waterschappen (Symposium Deel 2)

Waterschappen benadrukken dat de RWZI geen bron is van PFAS, maar een doorgeefluik. Dat de PFAS-kraan open blijft staan, is voor ons als hoeder van de waterkwaliteit ondenkbaar. Het is cruciaal om maatregelen te treffen vóór stoffen in het water belanden, in plaats van hopen dat iemand deze er achteraf uithaalt. Bovendien blijkt het technisch onhaalbaar om de toenemende stroom van PFAS op onze zuiveringen te verwijderen. Zonder bronaanpak gaan we de strijd tegen PFAS niet redden. Er is behoefte aan een Europees verbod, striktere toepassing van het voorzorgsbeginsel, meer grip op indirecte PFAS lozingen en stevigere handvatten voor vergunningverleners.

Scroll naar top